การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

รายละเอียด การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง


ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)


TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา

และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ

การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี


 


 


24 พฤศจิกายน 2566


09.00 – 16.00 น.


** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 


หลักการและเหตุผล


คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้นก็จะต้องใช้ต้นทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ


ต้นทุนคุณภาพ(Cost of Quality) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของ การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัดจากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. ภาพรวมการผลิตและการบริการ


o  ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน


o  ปัจจัยที่สำคัญของกำไร รายได้ และต้นทุนในองค์กร


o  ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน

2. การบริหารการผลิต


o  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิต


o  การวางแผนและควบคุมการผลิต


o  ปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน


o  ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต


o  SIPOC MODEL (S-Suppliers, I-Inputs, P-Process, O-Outputs, C-Customers)


o  ความสำคัญของลูกค้าภายในและภายนอก


o  แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและองค์ประกอบในการเพิ่มผลิต 7 ประการ (QCDSMEE)

3. แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน


o  สาเหตุของปัญหา แนวคิดการจัดการปัญหา


o  เครื่องมือคุณภาพและการแก้ไขปัญหา


o  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ตัวอย่างเครื่องมือในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร  


o  กิจกรรม 5ส


o  กิจกรรม Kaizen


o การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วย POKA-YOKE   


o การลดต้นุทนการผลิต 7 ประการ 


o การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control 


o  การแก้ปัญหาด้วยกิจกรรม QCC   


 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3152
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183151
  • อีเมล: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
  • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ