หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"ออกแบบ Process Mapping

กลไกที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงาน

สู่ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ"

หลักการและเหตุผล

   ในการดำเนินธุรกิจนั้น ต้นทุนในเรื่องของเวลา วัตถุดิบ การผลิต หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการขนส่ง หรือทางด้านอื่นๆ ก็สำคัญกับธุรกิจมากเช่นกัน ถ้าหากไม่บริหารหรือควบคุมการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมให้ดี ก็จะทำให้ก่อเกิดความเสียหายกับองค์กรได้ หากแต่บริหารและควบคุมให้ก่อเกิดประสิทธิภาพก็จะเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้ ซึ่งการเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย

   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานสายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกระบวนการทำงาน ที่ต้องการเสริมสร้างแนวคิดการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ การพัฒนาการไหลของงาน และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

Key Contents

♟ ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ

♟ การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า

♟ การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

♟ การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัดของระบบและการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร

♟ การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ

♟ Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง

Key Benefits

เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

เข้าใจถึงการบริหารกระบวนการสร้าง Process Mapping เพื่อสร้างการไหลของงาน หาความสูญเปล่ารวมถึงขจัดความสูญเปล่าได้อย่างเหมาะสม

สามารถพัฒนากระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/813/process-mapping-how-to-create-work-flow-and-work-improvement/

วิทยากร

รศ. ดร.วิพุธ อ่องสกุล

- รองศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

- ปริญญาเอกและปริญญาโท | Texas Tech University, Lubbock, TX, USA

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

URL

WEB : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/813/process-mapping-how-to-create-work-flow-and-work-improvement/

APPLY : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=813ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. ONLINE ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2310-0008
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 261
 • หมวดหมู่: การศึกษา / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: อบรม Process Mapping หลักสูตร Process Mapping Process Mapping ปรับปรุงกระบวนการทำงาน อบรม การทำ ผังงาน อบรม ต้นทุน การทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/813/process-mapping-how-to-create-work-flow-and-work
 • LINE Id: -