การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT อบรม 23 ม.ค.67

รายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT อบรม 23 ม.ค.67

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT

วิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้า และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี


หลักการและเหตุผล

ทำไมการจัดเอกสารจึงสำคัญ ?  การทำธุรกรรมทางธุรกิจสิ่งที่ขาดไม่ได้คืองานเอกสารที่ต้องสร้างขึ้นมาในการดำเนินการของการนำไปสู่ธุรกิจทั้งในองค์กรและคู่ค้า การสร้างเอกสาร การดำเนินการ จัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสาร  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการอ้างอิง สิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงลูกค้า  และสิ่งที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ คือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบางเอกสารใช้อ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ และเป็นความลับขององค์กร  เราจึงต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ และในขณะที่ตอนนี้เข้าสู่ยุค IT หรือ ดิจิทัลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บเอกสารแบบแฟ้มสู่การจัดเก็บแบบดิจิทัลหรือ E-Document รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานไปสู่ Workflow แบบสำนักงานไร้กระดาษ ในปัจจุบันมีหลาย ๆ องค์กรที่กำลังวางแผนและจัดเตรียมไปสู่สำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

การจะทำให้ระบบการจัดเก็บดิจิทัลมีประสิทธิภาพ เราต้องเข้าใจเอกสารที่เป็นฉบับจริงและการจัดเก็บที่เหมาะสม หมวดหมู่ที่ถูกต้อง การจัดการบริหารงานเอกสาร (Document Management) มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถลดต้นทุนของบริษัท The National Records Management – Council, Inc  ของสหรัฐฯ สำรวจพบว่าองค์กรที่ไม่มีแผนการเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นมีปริมาณและประเภทเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วถึง 60 % เก็บในแฟ้มระหว่างปฏิบัติงาน 30 % เอกสารทำลาย 10 %  และในส่วนองค์กรที่มีระบบและแผนการจัดเก็บเอกสารมีแฟ้มปฏิบัติงานเสร็จแล้วถึง 16 % เก็บในแฟ้มระหว่างปฏิบัติงาน 23 % เอกสารทำลาย 61 %   และการทำงานของพนักงานสูญเสียประสิทธิภาพ 21.3% เนื่องจากการทำงานที่ใช้งานกระดาษ (paper-based)  จึงต้องนำสู่การจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและเป็นมืออาชีพ จะทำให้องค์กรลดต้นทุนได้ และประสิทธิภาพการทำงานจะมีมากขึ้น


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการลดการใช้ปริมาณกระดาษในการทำงาน


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1

 • ระบบงานบริหารและจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง (Document Management)
 • วงจรเอกสาร ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร
 • แนวทางการลดการใช้กระดาษในองค์กร
 • เอกสารที่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • การจัดเก็บเอกสารที่ดี และสิ่งที่พนักงานควรตระหนักในการจัดเก็บเอกสาร
 • ระบบการจัดทำดัชนีที่เหมาะสมในการค้นหาง่าย และการจัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม
 • การจัดเอกสารหรือแฟ้ม จัดเรียง ทำดัชนีที่ถูกต้องเพื่อนำสู่ระบบดิจิทัล
 • การจัดเก็บเอกสารเข้าห้องจัดเก็บหรือคลังเก็บให้เป็นระบบ
 • การออกแบบในการวางแฟ้ม/กล่องเอกสารในตู้และห้องจัดเก็บ
 • การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการขั้นตอนการทำลายเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสม

Module 2

 • การบริหารงานเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • แนวคิดและ Concept ในการปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมและแบบใหม่ (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ประโยชน์ของการสแกนเอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์
 • การวางแผนงานสู่ระบบดิจิทัล
 • สิ่งที่เป็นข้อควรระวังในการปรับเปลี่ยนระบบจากเอกสารสู่ดิจิทัล
 • การรออกแบบระบบ Work Flow และเอกสาร E-Document
 • ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้าง การทำดัชนีในการแสกนในการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บเอกสาร
 • เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร ระบบ Work Flow และบริหารเอกสารแบบ E-Document
 • แนะนำ Software ในตลาดและจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

ข้อมูลอื่นๆสมัครวันนี้รับราคาโปรโมชั่น 2 เด้ง
1. สมัคร 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน ในราคา 3,900.-/1 ท่าน
2. สมัคร 3 ท่าน ลดทันที 400.-/1 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,500.- บาท จากราคาปกติ ท่านละ 3,900.- บาทตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 23 ม.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนุ่น
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ