หลักสูตรฝึกอบรม "การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน" Power Pitch Power Presentation

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม "การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน" Power Pitch Power Presentation

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรฝึกอบรม : Power Pitch Power Presentation การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน

"How to Propose Winning Deal"


หลักการและเหตุผล

การนำเสนองานให้ได้งานและลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การมีเทคนิคการพูดหรือการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ

ทักษะการบริหารจัดการสถานการณ์และการสื่อสารในห้วงเวลาที่นำเสนอถือเป็นปราการด่านสำคัญที่ผู้นำเสนอต้องฟันฝ่าไปให้ได้ เพื่อส่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอเดินทางไปยังผู้รับสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการภาษากายและบุคลิกภาพในการสื่อสารขณะนำเสนอจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ผู้นำเสนอควรได้มีความรู้ เเละฝึกฝนตนเองให้ชำนาญ มีรูปแบบการสื่อสารบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มผู้ฟังเหล่านั้น


สำคัญกว่านั้นคือ "การ Pitch งานอย่างมีกลยุทธ์" ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ ความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์ของคู่แข่ง รวมถึงการเรียงลำดับของการนำเสนอแล้วทำการสื่อสารออกไปอย่างมีชั้นเชิง ด้วยหลักจิตวิทยาที่จะโน้มน้าวใจลูกค้าให้เกิดความคล้อยตามเชื่อมั่น และ อนุมัติงานที่นำเสนอในที่สุด ดังนั้น หลักสูตร "หลักการเสนองาน เพื่อให้ได้งาน (Power Pitch)" นี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขายโครงการ หรือนำเสนองาน Idea แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวการนัดหมาย การวิเคราะห์ การเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นลำดับ และทักษะในการนำเสนอ เพื่อสร้างภาพมุมมองทางความคิดของเราให้ลูกค้ามีความสนใจ เชื่อมั่น จนกระทั้งนำไปสู่การยอมรับโดยการอนุมัติในที่สุด


Key Contents

1. กุญแจสู่ความสำเร็จในการเสนองานให้ได้งาน (The Key To Successful Pitching)

2. ปรับมุมมองใหม่ระหว่าง Pitching VS Presentation

3. ขั้นตอนการ Pitch งาน (Pitching Process)

• การหาความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)

• การออกแบบกลยุทธ์การนำเสนอ (Design Presentation Strategy)

• การนัดหมาย (Approach) และการเตรียมตัวก่อนนัดหมาย (Preparation)

• การจับสัญญาณจากผู้ฟังเพื่อประเมินสถานการณ์ (Define the Situation)

4. การนำเสนอสารอย่างมืออาชีพ (Professional Message Delivery)

5. เทคนิคการโน้มน้าวใจ (Convincing)

6. การประเมินประสิทธิภาพในการนำเสนอ (Presentation Analysis)

7. เทคนิคการรับมือกับคำถามอย่างมืออาชีพ (Handing Questions)

8. วิธีการสรุป และปิดการ Pitch งาน (Pitching Conclusion)


Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจกระบวนการและองค์ประกอบที่สำคัญของการขายงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจความแตกต่างในกลยุทธ์การ Pitch งานกับการนำเสนองาน Presentation ทั่วไป

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เข้าใจบุคลิกของผู้ฟังและมีบุคลิกการนำเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการใช้คำถาม - การตอบ การโน้มน้าวใจ การให้คำปรึกษา รวมถึงการแสดงออกด้วยอวัจนภาษาที่เหมาะสม


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/783/power-pitch-power-presentation/


ข้อมูลอื่นๆสถานที่ : โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 21 ก.พ. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: -