ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
Japan Winner Site Visit Experience Sharing (FB Live)

Japan Winner Site Visit Experience Sharing (FB Live)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมมาร่วมถอดรหัส และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไขทุกข้อข้องใจ จากผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีการดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี จากองค์กรที่ได้รับรางวัล Japan Quality Awards ในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อเป็นการขยายผลให้องค์กร หรือผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ตัวอย่างหรือแนวทางการประยุกต์การบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรที่ได้รับรางวัลของต่างประเทศ และนำมาเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์พัฒนาองค์กรต่อไป


Sharing by
คุณปกรณ์ โฆษวณิชการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ข้อมูลอื่นๆ1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเยี่ยมชมหน่วยงาน เรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรที่มีการดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี จากองค์กรได้รับรางวัล Japan Quality Awards

2. ส่งเสริมให้องค์กรและผู้สนใจนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงองค์กร และยกระดับขีดความสามารถขององค์กร


ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
เห็นตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้ค่านิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงองค์กร

รูปแบบการจัดงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนองค์กรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการถ่ายทอดสด Facebook Live


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม Vat 7%)
บุคคลทั่วไป
(1 Facebook ID)
ท่านละ 900 บาท


Promotion สมัครคู่ลดเหลือ
ท่านละ 600 บาท

องค์กร
(5 Facebook ID)
รวม 2,500 บาท


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftpi.or.th/event/22083


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2018 13:30 - 16:30 น. Live ผ่าน Facebook

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คุณปกรณ์ โฆษวณิชการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • เบอร์มือถือ: 084 336-5252
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-619-5500 ext.455-
  • อีเมลล์: training@ftpi.or.th
  • เว็บไซต์: http://www.ftpi.or.th/event/22083
  • Line Id: @FTPI

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha