ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

            การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆ ขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่

          ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน เพราะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานการขออนุมัติถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ยังจะต้องทำรายงานการขออนุมัติให้ดี และนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีด้วย โครงการต่างๆ จึงจะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้นั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis

2. ได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis

3. ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

หัวข้อการสัมมนา

1. หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ

2. ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

    - ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

    - ความคุ้มค่า

4. การวัดความคุ้มค่าของโครงการ

    - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)

    - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)

5. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ

    - ด้านคุณภาพ

    - ด้านการลงทุน

    - ด้านกลยุทธ์และเทคนิค

    - ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ

    - ด้านเวลา

6. การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ

7. เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

Assignment: เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เขียนรายงานและนำเสนอรายงานการขออนุมัติโครงการในวันฝึกอบรม

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1. บรรยาย 40% กิจกรรมการเรียนรู้ 60%

2. กิจกรรมกลุ่ม ทดลองปฏิบัติจริง

3. เรียนรู้จาก Case จริง ขององค์กร เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้งานจริง

4. ร่วมกันสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,300 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 27 พ.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1905-0083
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 699
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-1912509
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha