การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียด การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม       ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ดังนั้น ในหลายองค์การจึงวางบทบาทผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) ในการบริหารทีมงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทีมงาน เพื่อให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ขวัญกำลังใจ (Morale)ความพอใจ ความผูกพัน ซึ่งส่งผลให้ทีมงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หน้าที่หนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารหน่วยงานก็คือการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของกิจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

 

         หัวข้อการอบรม

  ความรู้สำหรับที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา

                      ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์

                      ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (ตามทฤษฎีของ Maslow)

                      พฤติกรรมของมนุษย์

 ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามแนวคิด

                      จริต 6

   Generations

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา

                        ประเภทของการให้คำปรึกษา  

                        คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี

                        ขั้นตอนและเทคนิคในการให้คำปรึกษา

                        การจูงใจเพื่อผลักดันพฤติกรรมบวก

                        เทคนิคในการสื่อสารเพื่อการปรึกษาที่ดี : การใช้คำพูด ท่าทาง และ การฟังที่ได้ผล

                        การใช้คำถามและการคุมบรรยากาศในการปรึกษา

                        สิ่งที่ควรพึงระวังในการให้คำปรึกษา

วิธีการอบรม บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) / อภิปรายกลุ่ม / บทบาทสมมติการให้คำปรึกษา

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของกิจการ

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4695

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 24 ก.ย. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมล: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • LINE Id: @trainingbymotiva