Basic & Advance International Material Data System : IMDS

รายละเอียด Basic & Advance International Material Data System : IMDS

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS,REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE,ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานทีทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

   1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

   2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

   3. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีมีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

วันแรก

เนื้อหาหลักสูตร : Basic IMDS-PT-001 International Material Data System (IMDS) Training

History and background of the IMDS

  • Introduction into the IMDS

  • Registration of a company in the IMDS

  • The European End-of Life Vehicles Directive (ELV)

  • The Restriction of Substance control for automotive industry.

  • Data flow from senders to recipients and data visibility

  • IMDS-guidelines at a glance

The IMDS System & Definitions

  • System access and Administration

  • Basic & Complete System Functionality

  • Security concept and confidentiality

  • Material data sheet (MDS) and modules

  • Basic substances list, GADSL and SVHC in the IMDS

  • Process chemicals in IMDS

  • Flat-Bills-Of-Material (FBOM)

  • Components, sub-components, materials, basic substances

  • Modules, product tree structures, nodes

  • Material data sheet (MDS) and modules

  • MDS / Module Ingredient Tree Structure

  • Creating, Modifying, and Submitting a MDS

  • Customer Data Quality Standards

  • Proprietary Information Handing

  • Creation of tree structures

  • Creation and integration of own data

  • Check and integration of received supplier data

  • Check and integration of published data

  • Usage of jokers

  • Internal check routines

  • Material Substance Check

Process & Other Functions (Exercise)

  • Application ID Codes, Recyclate Data, and Parts Marking

  • Sent / Received Functions

  • Accepting / Rejecting a MDS

  • Copy and New Version Functions

  • Create Copy (Copy), Create Module

  • MDB-actions (internal release, send, publish, propose, for-Ward)

IMDS Management & Strategy

  • Supply Chain Management

  • Internal Organization and Data Management

  • Approach to Implementation

  • Data Needs / System Requirements

  • The Future of IMDS

วันที่สอง

เนื้อหาหลักสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training

IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

  • Client Manager Administration Functions

  • New User Setup (IMDS Team - Roles and responsibilities), Password Reset, Editing

  • Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource

  • The role of IT Solutions in IMDS

  • Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?

  • Function of a client manager and contact person

  • Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?

Management of Data Received by Suppliers

  • Establishing Data Quality Standards

  • Review / Analysis of Data Inflowing

  • Identification of Problematic Data

  • Supplier Communication

  • Data Tracking Methods

  • Establishing tracking and management systems for your suppliers

  • IMDS Check Function

  • How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data

  • Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs

  • Time - Saving Techniques

  • Internal Data Libraries

  • MDS Request Functionality

  • Needs for New Submissions

  • Analyzing Data for REACH SVHCs

  • Using the MDS Request function in IMDS

Material and Restricted Substance Issue

  • Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance

  • OEM IMDS Requirement and acceptance criteria

  • IMDS Data Recommendations

  • ELV Annex II Exemptions

  • Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee)

  • ELV Annex II Exemptions

IMDS Management Issue

  • Implementing IMDS

  • Integrating IMDS into Quality Programs

  • Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards

  • Data Needs / System Requirements

  • Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content

  • Supply Chain Management

ระยะเวลา: หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ลักษณะการอบรม

   1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %

   2. ทำ Workshop ทำในระบบ IMDS

   3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

   ฝ่าย New Model, R&D, Engineering ฝ่าย การตลาด

   ฝ่าย จัดซื้อ ฝ่าย QC/QA

   บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ราคาปกติ ท่านละ 30,000 บาท (2 วัน)

กรณีลงทะเบียนอบรมแยกวัน ราคาวันละ 15,000 บาท ต่อท่าน

กรณีลงทะเบียนอบรมทั้ง 2 วัน ราคา 26,000 บาท ต่อท่าน

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2019 - ศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining