อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมองค์กรต่างพยายามลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดหรือควบคุมต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสีย และป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำโดยเฉพาะการนำเอาแนวคิด PDCA ( Plan / Do / Check / Action ) หรือ DemingCycle มาใช้ในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้งานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบช่วยในการค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง และยังช่วยให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพป้องกันปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและกระบวนการลงไปได้  


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :- มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ(Quality Control)- มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของPDCA รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆในการประยุกต์ใช้ PDCA- มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้PDCA ในการทำงานและปรับปรุงงาน - เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรเพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน   ได้จริง     

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน09.00 - 16.00 น. เริ่มการเรียนรู้ 

>  แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ     

>  หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย    

>  หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ              

>  ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)    

>  ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste) 

>  แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA     

>  ที่มาและความหมายของ PDCA    

>  แนวคิดและหลักการของ PDCA                   

>  การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน 

>  เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA     

>  การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis และ 7QC Tools         

>  การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ  PDCA

>  การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา    อย่างมีประสิทธิภาพ

>  การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน   จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA

>  กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน

>  สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– ผู้จัดการ , หัวหน้างาน, พนักงาน  โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานไลน์การผลิตในงานอุตสาหกรรม

– ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร :  อาจารย์ บรรพตเทพฤทธิ์ วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมจำนวนมาก


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านข้อมูลอื่นๆ 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ