ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map

ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการเรียบเรียงความคิดได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการประสานความคิดในการประชุมแบบระดมสมองได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมและจับประเด็นการคิดหลากหลายมุม

 

สำหรับ คนทำงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจใช้ Mind map เพื่อช่วยในการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์ และการประสานความคิด 

วิทยากร อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ ( Business Consultant & Life Coach )

เนื้อหาหลักสูตร 

      อุปสรรคที่มีต่อการรับรู้ วิเคราะห์และตีความข้อเท็จจริง

      แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง

      การเรียบเรียงความคิดเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

      การใช้ Mind map เพื่อเรียบเรียงและอธิบายการแก้ปัญหา

      การประชุมแบบระดมสมองที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร

      บทบาทและหน้าที่ในการประชุมแบบระดมสมอง

      การจดบันทึกการประชุมแบบระดมสมองขั้นก้าวหน้าด้วย Mind map

      หลักการคิดสร้างสรรค์เพื่อแตกแขนงความคิดในการแก้ปัญหาและทำงาน

      คิดหลากมุมรอบด้านด้วย Six Thinking Hats

      กระบวนการเรียบเรียงการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

      การใช้ Mind map เพื่อส่งเสริมและเรียบเรียงความคิดสร้างสรรค์

 

รายละเอียดกิจกรรม

     1.ใช้ Mind map เพื่อเรียบเรียงและอธิบายความคิดของตนเอง

     2.ทำการประชุมแบบระดมสมอง และใช้ Mind map เพื่อเรียบเรียงความคิดเห็นของทุกคน

     3.ใช้ 6 Thinking hats เพื่อแตกแขนงความคิดเห็น และใช้ Mind map เพื่อสรุปประเด็นสร้างสรรค์

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,532 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43181

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 24 มี.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827519
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha