อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล  (Skill Matrix Setting & Implementation)

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


+ ทักษะหรือ Skill คืออะไร  และSkill มีกี่แบบ 

+ ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes 

+ ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร 

+ บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix  

+ ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และชื่อเรียกอื่นของ Skill Matrix 

+ ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix 

      - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                                   

      - การปฐมนิเทศพนักงาน (Orientation)

      - การระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)      

      - การพัฒนาบุคลากรเช่นการสอนงานแบบ OJT 

      - การบริหารสายอาชีพ (Career Management) หรือการปรับเลื่อนตำแหน่ง  เป็นต้น 

+ แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง 

      - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  

      - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

      - กำหนดทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง  

      - ให้ความหมายของทักษะและกำหนดระดับของทักษะหรือ Skill Level     

      - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators) สำหรับการประเมิน 

      - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix 

+ ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อทักษะ Skill ตามหน้าที่งานตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

+ เราจะประเมินทักษะหรือ Skill ได้อย่างไร   

+ ข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะและเทคนิคการประเมินทักษะที่นิยมใช้ 

+ วิธีใช้คะแนนประเมินทักษะแบบเข้าใจง่ายพร้อมแนวทางการประเมิน

+ ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินทักษะตามตัวอย่าง  

+ สิ่งที่ต้องกำหนดเพื่อให้จัดทำ Skill Matrix ได้ผลดี

+ การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น     

     - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills       

     - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

     - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่    

     - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน 

     - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น   

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป   

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME     

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR 

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น

- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


 ข้อมูลอื่นๆ 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 16 มิ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha