ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)

พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline):  

 

เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน 

       09.00-16.00 น. - เริ่มเนื้อหาการเรียนรูู้ 

ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

         > การส่งออกสินค้า                                

         > การนำเข้าสินค้า 

กระบวนการและการไหลของการค้าระหว่างประเทศ  

         > การเจรจาจะซื้อจะขายสินค้าระหว่างประเทศ 

         > การตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่าประเทศContractหรือPurchase Order 

         > การเลือกใช้ระบบการชำระเงิน 

         > การจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมทำการจัดส่ง และเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า 

         > การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

        > พิธีการศุลกากรขาเข้า การออกของหรือรับสินค้า 

        > ขั้นตอนในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ตามวิธีการชำระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน   

        > การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ 

        > ข้อได้เปรียบจากการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ 

       > รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ 

       > การจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ 

       > ปัญหาของการจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ 

       > เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ 

การชำระเงินระหว่างประเทศ 

      > เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ 

      > วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ 

           - วิธีการชำระเงินล่วงหน้า  (Advance Payment : AP) 

           - วิธีการชำระเงินด้วยลการเปิดบัญชีขายเชื่อ  (Open Account : OA) 

           - วิธีการชำระเงินด้วยการใช้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection : BC) 

           - วิธีการชำระเงินด้วยเครดิต (Letter of Credit : LC) 

           - วิธีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน 

     > การโอนเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ    

          - รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาเข้า (Inward Remittance) 

          -รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาออก (Outward Remittance)  

กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 

      > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport) 

      > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอื่น ๆ 

สินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   

      > สินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้า เป็นการรับเงินค่าสินค้า 

      > สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า 

โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

         > การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ 

         > การขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

         > การประกันภัยการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

 การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ 

         > ความเสี่ยงในการทำLC 

        > ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยง 

 ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

      > ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี 2007 เล่มที่ 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600) 

     > ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่ต้องใช้เอกสารประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. :e-UCP600 Version 1.1.)  

       > กฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้เงินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725)  

       > กฎระเบียบที่ว่าด้วยการค้าด้วยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร   (Uniform Rules for lections Publication No.522 : URC522)  

        > กฎหมาย และระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

        > มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบับ 745E (International Standard Banking Practice 745E under UCP600 :  ISBP.745E12) 

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 

 ---------------- 

 

วิธีการเรียนรู้ : 

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม 

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ 

 

กลุ่มเป้าหมาย : 

- เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ 

- ผู้จัดการฝ่าย/แผนก 

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก 

 

- ผู้ที่สนใจทั่วไป 

 

  

วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ 

  

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!! 

 

วิธีการชำระเงิน : 

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด" 

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย** 

 

หมายเหตุ : 

- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน 

 


ข้อมูลอื่นๆ สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com  

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047  

หรือที่อีเมล์ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact  

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th  ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ