อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (Employment Condition for New Normal)

สัมมนา Online : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (Employment Condition for New Normal)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเป้าหมายของการฝึกอบรม :

    1. เพื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

    2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

    3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาการฝึกอบรม :

· ความหมายของสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

· ประเภท องค์ประกอบ และข้อผูกพันของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

· สภาพการจ้างและสิทธิในการบริหารของนายจ้าง (Management Right)

· แนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

· กระบวนการแจ้งข้อเรียกร้องและมาตรการกดดันให้ตกลงยินยอม

· ลักษณะของการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยปริยาย

· หลักกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง :

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานและรูปแบบการจ้างงาน

- การแก้ไขระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

- การเปลี่ยนวันเวลาทำงาน วันหยุด และวันลา ให้เกิดความยืดหยุ่น

- การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน การทำงานที่บ้าน รายงานผลการทำงาน

- การปรับลดค่าจ้าง สวัสดิการ และการเปลี่ยนกำหนดการจ่ายค่าจ้าง

- การกำหนดเงื่อนไขการได้สิทธิและเสียสิทธิสวัสดิการในภาวะวิกฤติ

- การปรับเปลี่ยนการประเมินผลงาน การให้รางวัล และโทษทางวินัย

- การทำข้อตกลงให้พนักงานรักษาระดับผลงานและการพัฒนาตนเอง

- การโยกย้ายตำแหน่งงาน การย้ายแผนก การยุบตำแหน่ง ยุบแผนก

- การปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน และการลดกำลังคน

- การตกลงเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณและการให้เกษียณก่อนกำหนด

- การเลิกจ้างเนื่องจากการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้แทนคน

· ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและความรับผิดกรณีฝ่าฝืน

· การทำข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องเพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องเป็นคดี

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

สถานที่ ZOOM ออนไลน์

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2020 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2006-0042
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 168
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha