อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
สัมมนา Online : HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

สัมมนา Online : HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

“HACCP: Hazard Analysis & Critical Control Points” คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะปราศจากอันตราย ทั้งจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission) ที่ประเทศต่างๆ ได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ระบบ HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points นี้เป็นมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักในการดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 12 ขั้นตอน ได้แก่ 5 Primary Steps และ 7 Basic Principles ตั้งแต่การจัดตั้งทีม HACCP Team และการจัดทำ HACCP Plan การจัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Describe Product การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต Flow Diagram การวิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยง Conduct a Hazard Analysis การหาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม Identify the Critical Control Points ด้วยแผนผังการตัดสินใจ Decision Tree การกำหนดค่าวิกฤติ และการตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤติ Monitor Control of the CCPs การแก้ไขเมื่อพบว่ามีจุดวิกฤติที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม Corrective Actions การทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ Verification to control the HACCP System รวมทั้งระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ Documentation and Records Keeping ซึ่งจะครอบคลุมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน Procedure วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction และเอกสารสนับสนุน Support Documents

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 12 ขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีหลักการขั้นต้น 5 ขั้นตอน (5 Primary Steps) และหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอน (7 Basic Principle) รวมถึงประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตอาหาร และหลักการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายต่ออาหาร Risk Assessment

2. เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระบบ HACCP ตั้งแต่การตั้งทีม HACCP Team การเขียนแผน HACCP Plan และดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมอาหารให้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารและสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. เจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหาร และผู้บริหารในธุรกิจผลิตอาหาร ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัย

2. หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ทำงานและดูแลด้านระบบความปลอดภัยของอาหารทั้งระบบ HACCP, GMP และ ISO 22000

3. ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารทั้งนำเข้าและส่งออก ผู้ที่อยู่ในวงการอาหารแต่ละขั้นตอน รวมถึงผู้บริโภคที่มีความสนใจในระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: HACCP คืออะไร, ความเป็นมาของระบบ HACCP

· HACCP คืออะไร

· ความเป็นมาของระบบ HACCP

บทที่ 2: วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

· วัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

· ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

· ความจำเป็นและประโยชน์ที่อุตสาหกรรมอาหารไทยจะได้รับจากระบบ HACCP

บทที่ 3: GMP & HACCP ความสัมพันธ์และความแตกต่าง

· หลักการและแนวปฏิบัติของ GMP

· หลักการและแนวปฏิบัติของระบบ HACCP

· ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของระบบ GMP & HACCP

บทที่ 4: ประเภทและชนิดของอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร

· อันตรายทางชีวภาพ Biological Hazard

· อันตรายจากสารเคมี Chemical Hazard

· อันตรายทางกายภาพ Physical Hazard

บทที่ 5: หลักการ 12 ขั้นตอน ของระบบ HACCP

· 5 Primary Steps

· 7 Basic Principles

บทที่ 6: การจัดตั้ง HACCP Team

· องค์ประกอบสำคัญของ HACCP Team

· คุณสมบัติที่พึงมีของบุคลากรใน HACCP Team

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชองของหัวหน้าทีม

· บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม

บทที่ 7: การจัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Describe Product

· วิธีการอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สมบูรณ์

· รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องระบุ

· วิธีการเขียนวัตถุดิบและส่วนผสม

· วิธีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

บทที่ 8: การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต Flow Diagram

· หลักการพิจารณาขั้นตอนการผลิต

· วิธีการทำแผนภูมิกระบวนการผลิต

· การจัดลำดับขั้นตอนการผลิต

บทที่ 9: การทวนสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต Verification

· ใครควรเป็นผู้ทวนสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต

· วิธีการทวนสอบแผนภูมิกระบวนการผลิต

· หากพบความไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิต ต้องทำอย่างไร

บทที่ 10: การวิเคราะห์อันตราย Conduct a Hazard Analysis

· หลักการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต

· การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย Risk Assessment

· การระบุมาตรการควบคุมอันตราย

บทที่ 11: การหาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม Identify Critical Control Points

· วิธีกำหนดจุดปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำการควบคุม

· หลักการของแผนผังการตัดสินใจ Decision Tree

· ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการและตัดสินใจตามแผนผัง Decision Tree

บทที่ 12: การกำหนดค่าวิกฤติ Critical Limits

· หลักเกณฑ์ในการควบคุมจุด CCPs

· วิธีการกำหนดค่าจำกัดวิกฤติ และมาตรการควบคุมจุดวิกฤติ

บทที่ 13: การทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบ HACCP

· การจัดทำแผนการทวนสอบระบบโปรแกรมพื้นฐาน GMP

· การทวนสอบความถูกต้องและสภาพการใช้การได้ของระบบ

· การทวนสอบโดยการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

· การส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบภายนอก Finished Product Testing

บทที่ 14: การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีปฏิบัติและบันทึกของระบบ HACCP

· ประเภทเอกสารในระบบ HACCP

· วิธีการจัดทำเอกสาร การควบคุมและการจัดเก็บเอกสาร

· บันทึกที่มีความสำคัญในระบบ HACCP

· การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมเอกสารของระบบ HACCP

· การกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารในระบบ HACCP

บทที่ 15: เคล็ดลับแห่งความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

· ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

· อุปสรรคที่ทำให้การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ไม่ประสบความสำเร็จ

บทที่ 16: แนวทางการต่อยอดของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล

· ระบบมาตรฐานด้านอาหาร GMP, HACCP, ISO 22000:2018

· การรับรองระบบ GMP – Certificate GMP

· การรับรองระบบ HACCP – Certificate HACCP

· การรับรองระบบ ISO – Certificate ISO - 22000:2018

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 13 ก.ค. 2020 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

สัมมนาออนไลน์ >> ผ่าน Program Zoom VDA6.3 Proces...

สัมมนาออนไลน์ >> ผ่าน Program Zoom VDA6.3 Proces...

จ ที่ 27 เม.ย. 20
เรียนออนไลน์ ผ่าน Pr...
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน...
ISO9001:2015 Requirement  ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ...

ISO9001:2015 Requirement ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ...

พฤ ที่ 4 มี.ค. 21
โรงแรมรัตนชล อำเภอ...
บริษัท ศูนย์ส่งเสริม...
OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน...

OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน...

ส ที่ 18 เม.ย. 20
Online
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล...