อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

          การบริหารงานสำหรับผู้นำหรือหัวหน้างานในองค์กรยุคดิจิตอลจำเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ เชื่อและศรัทธาโดยพวกเขาพร้อมหรือยินยอมที่ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากหัวหน้าเข้าใจลูกน้องมากขึ้นด้วยการสร้างทัศนคติที่ให้ลูกน้องยอมรับให้ได้ การทำงานต้องมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพราะในแต่ละสถานการณ์ทุกๆ วันของการทำงานย่อมเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของคนทำงาน ดังนั้นการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจให้เป็นที่ยอมรับนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดี และแนวทางในการเป็นตัวอย่างที่ดี จึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับชายอมรับและทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective )

    1. เพื่อเข้าใจหลักของการบริหารคน การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนและประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการบริหารคน

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

     หัวหน้างานทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจ

 เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

    1. กรอบแนวคิดจิตวิทยาในการบริหารคนยุคดิจิตอล

    2. การปรับแนวคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Thinking)

    3. การมีวิสัยทัศน์ (Vision) องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี (Visional Thinking)

    4. เรียนรู้คนด้วยหลัก DISC Model

    5. การพัฒนา 5 ทักษะเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ

a. IQความฉลาดทางสติปัญญา

b. EQ ความฉลาดทางอารมณ์

c. AQ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเผชิญกับวิกฤติ

d. MQ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม

e. SQ ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

         6. การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมและสร้างทีมที่มีความผูกพัน

         7. เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้อำนาจ การสร้างโอกาสในการเติบโต

         8. ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)การมีส่วนร่วมในองค์กร

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO

• การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 15 ก.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha