อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม1. หลักการและเหตุผล

        การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองค์การในโลกให้ต้องเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการดำเนินการให้เท่าทันต่อการรับมือแรงกดดันเหล่านั้น ในยุคแห่งการ Disruption สภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง องค์การธุรกิจหลายองค์การพบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดจาก "คู่แข่งใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน" หน่วยงานราชการเองแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเทียบเท่าบริษัทเอกชน แต่ก็เรียกได้ว่ามีแรงกดดันจากการแข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน หากหน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง และ ไม่เข้าใจเรื่องการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐเองก็อาจถูก disrupt ในโลกใบใหม่นี้ได้เช่นกัน

        กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการขององค์การชั้นเลิศของหน่วยงานที่ได้นำมาใช้ คือ “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ซึ่งนับได้ว่าเทียบเท่ากับเกณฑ์การบริหารจัดการระดับสากลที่ใช้มาอย่างยาวนานทั่วโลก เป็นกรอบแนวคิดที่กระตุ้นให้ส่วนราชการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมขององค์การตนเอง และมีวิธี "เลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ" ให้เหมาะกับบริบทขององค์การให้สอดคล้องกัน อย่างเป็นระบบ หากองค์การใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือเป็นกรอบช่วยในการพัฒนาองค์การแล้ว องค์การจะได้รับประโยชน์ทั้งการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมของตนเอง และค้นหาเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การและช่วยให้มีผลงานที่เป็นเลิศได้ในที่สุด รวมถึงการขับเคลื่อนเข้าสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง หรือระบบราชการ 4.0 นั่นเอง

        สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนจริง รู้จริง เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการยุคใหม่แก่ผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาองค์การให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ในเชิงลึก สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้องค์การก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เลือกเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การที่เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การยุคใหม่ และตัวอย่างการนำไปใช้ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำเครื่องมือการพัฒนาองค์การยุคใหม่ไปปรับใช้เพื่อยกระดับ สู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง และระบบราชการ 4.0

3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

3.1 ผู้รับผิดชอบ/กำกับดูแลงานพัฒนาระบบราชการ/การพัฒนาองค์การประจำส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

3.3 ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ/หน่วยงาน (Change Agent)

3.4 บุคคลทั่วไปที่สนใจ

4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563

5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

    หลักสูตร “Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง” ประกอบด้วย 8 หัวข้อการเรียนรู้ จำนวน 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย

    วันที่ 26 สิงหาคม 2563 : ความเข้าใจโลกใบใหม่กับระบบราชการไทย และแนวคิดของ ระบบการจัดการเพื่อพิชิตองค์การสมรรถนะสูงและระบบราชการ 4.0 

    วันที่ 27 สิงหาคม 2563 : เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางขององค์การ

    วันที่ 28 สิงหาคม 2563 : เครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ให้เป็นระบบงาน

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

6. วิธีการฝึกอบรม

6.1 บรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือการพัฒนาองค์การยุคใหม่

6.2 กรณีศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices

6.3 การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม

7. สถานที่ในการจัดการศึกษาอบรม

โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

** โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด **

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์การยุคใหม่ เพื่อยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0

9.2 บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0

9.3 องค์การสามารถสนองนโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็ว

9.4 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมซึ่งมาจากต่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

10. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

    ท่านละ 9,500 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้น ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวิชาการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระเป๋าใส่เอกสาร ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาศึกษาอบรมและไม่รวมค่าที่พัก

(ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

11. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ได้ที่ www.igpthai.org

 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง”

 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี

 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวปาริชาติ คมขำ และนางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว

 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9021 และ 09 5485 4059 หรือ 09 4629 7891

 ส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมที่ Email : tool2success@igpthai.org

12. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1

***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

หมายเหตุ เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงานเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน มายัง Email: tool2success@igpthai.org ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9021 และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวปาริชาติ คมขำ และนางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว โทร. 09 5485 4059, 09 4629 7891
ข้อมูลอื่นๆสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง”

รายละเอียดของหลักสูตร (เพิ่มเติม) ดูได้ที่ http://igpthai.org/tool2success/index0.html 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://igpthai.org/tool2success/download0.html

ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว  

โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 26 ส.ค. 2020 - ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ืnajanan khomsongkhro
  • เบอร์มือถือ: 095 767-2476
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: najanan.k@igpthai.org
  • เว็บไซต์: http://igpthai.org/tool2success/index0.html
  • Line Id: naj2541

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha