อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
Analytical Skill for Logical Thinking (การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ)

Analytical Skill for Logical Thinking (การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมทำไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี้

     Workshop : Logical Thinking Skill

     ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี

2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

3. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor

• ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด

• ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก

• ระบบการคิดของสมอง

• การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking

• การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?

• สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์

• แนวทางการคิดวิเคราะห์

• การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

• การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ

Workshop : Analytical Thinking Skill


Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking

• ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ

• ลักษณะการใช้เหตุและผล

• ลักษณะของภาษาข้อความที่ใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป)

• กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)

• รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย, อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด)


Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools

• ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล -- > วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)

• เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)

     - แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อ, ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น)

     - แสวงหาเหตุและผล

• เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

     - Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram,

     - Matrix Diagram, Arrow Diagram Etc.

Workshop : Tools Sequence in Action

*สรุปทบทวน และถาม-ตอบ


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

- การบรรยาย 40%, กิจกรรมการเรียนรู้ 60%

- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณีศึกษา

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

- สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม


ผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรม Jasmine City Hotel

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,300 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Jasmine City Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 021912509
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha