อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
กฎหมายแรงงาน ที่ HR ควรรู้

กฎหมายแรงงาน ที่ HR ควรรู้

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญคือ “ต้องการคุ้มครองลูกจ้างให้มีมาตรฐานในการจ้างงานที่เหมาะสม ที่กำหนดโดยรัฐ” เหตุผลก็มาจากแนวคิดที่ว่าอำนาจต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นไม่เท่ากัน นายจ้างมีโอกาส มีกำลังในการสรรหาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของตนเองได้ แต่ลูกจ้างนั้นไม่อาจมีเท่ากับนายจ้าง รัฐจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุ้มครองลูกจ้าง โดยตราเป็นกฎหมายสังคมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือ นายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถที่จะตกลงกันเพื่อยกเว้นไม่ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายได้ หากมีการตกลงกันแม้ว่าจะมีการลงนามทั้งสองฝ่าย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ ถือเป็นโมฆะ

เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันต่อสถานการณ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีการแก้ไข เพิ่มเติมมาโดยตลอด มีวิวัฒนากรตั้งแต่ตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 จนปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลควรที่จะศึกษาหาความรู้ ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

บทบัญญัติของกฎหมายสำหรับการอบรม

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เนื้อหาหลักสูตร

- เจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย

- วิวัฒนาการของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

- ใครคือนายจ้าง

- เงิน ผลประโยชน์ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือน อะไรเป็นค่าจ้าง อะไรไม่เป็นค่าจ้าง

- หลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันในการทำงาน และหลักประกันความเสียหายจากการทำงาน

- การหักค่าจ้างมีหลักเกณฑ์อย่างไร

- วันหยุด และ วันลา ต่างกันอย่างไร

- การวิเคราะห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหยุดและการลาของแต่ละบริษัท

- สภาพการจ้างคืออะไร สำคัญอย่างไร

- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสำคัญอย่างไร

- เทคนิคการกำหนดวินัยของบริษัท

- เทคนิคการกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย

- การพักงานระหว่างสอบสวน

- การเกษียณอายุงาน

- การจ้างพนักงานภายหลังเกษียณอายุงาน

- การย้ายสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการอย่างไร

- การลดจำนวนลูกจ้างเพราะเหตุนำเครื่องจักร เทคโนโลยีมาใช้ ต้องดำเนินการอย่างไรข้อมูลอื่นๆ
โปรโมชั่น

เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VAT

......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 14 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ