ทำสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?

รายละเอียด ทำสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง – การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

3. เพื่อให้นายจ้าง – ผู้บริหารได้ทราบถึงการทำบันทึกข้อตกลง - การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ เขียนให้ดีให้มีเนื้อหาหรือให้มีข้อความที่คอบคุมความผิดให้มีผลทางกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้ออบรม

    1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการและขยายเวลาทดลองงานอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     2. การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน-ต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     3. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ-กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     4. การทำสัญญาจ้างที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     5. การทำสัญญาจ้างตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงานเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงาน-ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     6. การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย-ต้องแจ้ง-ต้องลาในเวลาสายอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     7. การออกระเบียบปฏิบัติการเข้า-ออก บริษัทฯ ในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก-ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     8. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจ-ลาพักผ่อน- ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     9. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วย-ต้องแจ้ง-ต้องลาและให้สิทธินายจ้างเข้าตรวจสอบวันลาอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     10. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายค่าสวัสดิการ- ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นค่าจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     11. การออกระเบียบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงในกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานสร้างความแตกแยก-ต้องเขียนอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     12. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีเพื่อกำหนดให้ตัดได้-เพิ่มได้-ต้องเขียนอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     13. การออกประกาศขณะปฏิบัติตนในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง-ต้องกำหนดให้อยู่ในหน่วยงานอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     14. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค ในเวลาทำงานอันมิใช่การทำงานให้กับนายจ้าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     15. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     16. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     17. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง-ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     18. การออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดตำแหน่งงานใดบ้าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     19. การออกหนังสือบันทึกผลสรุปการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดผลสรุปความเห็นอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     20. การออกหนังสือลงโทษทางวินัย-ตักเตือนด้วยวาจา-เป็นหนังสือ-เป็นลายลักษณ์อักษร-ต้องระบุความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     21. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงาน 1-7 วัน- ต้องระบุความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     22. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงานกรณีไม่มีกำหนดระยะเวลา-ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     23. ออกหนังสือเลิกจ้างตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ-ต้องกำหนดการอนุมัติอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     24. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีปิดกิจการที่อยู่ตามสาขา (เพื่อย้ายไปยังที่แห่งใหม่) ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     25. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานลา-หยุดงานมากหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     26. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนายจ้างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     27. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง (เลิกจ้างไม่จ่ายค่าใดๆ) เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องระบุ อ้างผิดวินัยไรบ้าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     28. ลูกจ้างขอลาออกและนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ 60 วัน จู่ๆ ก็มาฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเหมือนกรณีนี้นายจ้าง-ต้องกำหนดข้อความในหนังสือลาออกอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     29. การออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนนายจ้างในกรณีต่าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     30. ความผิดที่-ผู้บริหาร-หัวหน้างาน เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     31. ความผิดที่-ผู้บริหารงานบุคคล ( HR.) เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     32. การกระทำอันไม่เป็นธรรมคือการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     33. เลิกจ้างไม่เป็นธรรมคือการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     34. เลิกจ้างที่เป็นธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คือการเลิกจ้างมีความผิดลักษณะใด...?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     35. การแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงาน-นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง : การยกร่างข้อบังคับในการทำงาน 4 หมวด พร้อมคำอธิบาย

ถาม - ตอบ - แนะนำ

ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา“ฟรี” ตลอดกาล

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

โรงแรมเซนต์เจมส์

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2008-0056
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 241
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining