อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
บุคลิกภาพในการบริการลูกค้าPersonality to Customer Service

บุคลิกภาพในการบริการลูกค้าPersonality to Customer Service

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (Service mind) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1) สามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยบุคลิกภาพการให้บริการ

2) สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

4) เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กรจากลูกค้า

5) เรียนรู้ระบบมาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพ้นธ์ทั้งระบบ

6) บทบาท หน้าที่ และประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในงานบริการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 น.)

หัวข้อบรรยาย

09.00-12.00 น.

1) แนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ

2) การพัฒนาบุคลิกภาพบริการที่ดีเลิศต้องสร้างความสัมพันธ์

Workshop : Customer Service Problem

3) ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

4) ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

5) จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

6) จุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม

7) เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว

8) การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

9) บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)

13.00- 16.00 น.

1. เทคนิคการสร้างระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์(มาตรฐานบริการ)

2. ยกระดับการบริการลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

3. จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)

4. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)

5. วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

6. การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

7. ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล

8. ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(Team Service Excellence)

9. จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

            Workshop : Customer Service Solution

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานบริการลูกค้าทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

            - การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            - สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 21 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha