อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมองค์กรต่างพยายามลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดหรือควบคุมต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสีย และป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ โดยเฉพาะการนำเอาแนวคิด PDCA ( Plan / Do / Check / Action ) หรือ Deming Cycle มาใช้ในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้งานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ช่วยในการค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง และยังช่วยให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพป้องกันปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานและกระบวนการลงไปได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

- มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

- มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของ PDCA รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ PDCA

- มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ PDCA ในการทำงานและปรับปรุงงาน

 - เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้ :

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 16.00 น. เริ่มการเรียนรู้

 แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ

 หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย

 หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ

 ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)

 ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste)

 แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA

 ที่มาและความหมายของ PDCA

 แนวคิดและหลักการของ PDCA

 การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน

 เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA

 การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis

และ 7QC Tools

 การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ PDCA

 การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ

 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA

 กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน

 สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ