อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน : 

วันที่ 1  :  วันพฤหัสดีบที่ 28 พฤษภาคม  2563      (เวลา  09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน     

    - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร      

    - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด      

    - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน  

ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

  - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร

  - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร

  - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

    > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ      

    > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

    > Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง  

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload) 

  - ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

  - ส่วนประกอบของภาระงาน

  - แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน    

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร  

  - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม

  - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม  จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน 

  - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี  

  - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร   

  - ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  


วันที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม   2563     (เวลา 09.00-16.00 น.)

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงา

  - ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ

  - ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

  - ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน   

     > Work Instruction ขององค์กร        

     > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้

 - ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน        

  - ข้อมูลปริมาณงาน

  - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน

  - แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน 

  - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน 

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

  - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

  - ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ  

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร  

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  - กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี.. 

- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage) 

- จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus) 

- Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี    

     >  Workforce Shortage   

     >  Workforce Surplusถาม-ตอบประเด็น ปัญหา  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร                     

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME        

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR  

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน Workforce Planner ขององค์กร  


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


ค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาทั้ง 2วัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 


ข้อมูลอื่นๆสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 2 พ.ย. 2020 - อังคารที่ 3 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ