อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล  (Skill Matrix Setting & Implementation)

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :   เริ่มเวลา 09.00-16.00 น.

ทักษะหรือ Skill คืออะไร  และSkill มีกี่แบบ ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge

และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix  ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม) ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง 

           - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix  

           - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

           - กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง  

           - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators) 

           - กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ 

           - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix 

การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT 

การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น  

ฝึกปฏิบัติ :  ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย  

          - ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ 

          - ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ    

          - ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

          - ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ 

          - ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง  

การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจน เช่น     

         - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills   

         - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

         - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน    

         - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน 

         - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น   

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป   

——————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME     

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR 

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น

- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.thตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 8 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha