ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน  (4D Supervisory Skill )

ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill )

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและเพื่อการสร้างโอกาสในโลกธุรกิจยุค(New Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

         การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

       การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้น จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้หัวหน้างานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ

        หลักสูตร ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill ) จึงออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หัวหน้างานรู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างาน ที่มีภาวะผู้นำในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการของ 4D Supervisory Skill

2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสื่อสารโดยการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะสื่อสารเชิงบวกไปให้ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกันด้วยหลักของ 4D Supervisory Skill

5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม

2. การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

• Ai (Appreciative Inquiry)

• Dialogue สุนทรียะสนทนา

• เกมพฤติกรรม

• Work Shop

• Clip VDO และอื่นๆ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

o หัวหน้างานคือใคร ?

• ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

o แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

• รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง

• รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท

o Workshop : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน

o กรณีศึกษาและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

• กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

• บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี

o กิจกรรม: คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีและการประเมินตนเอง

• คุณลักษณะใดที่ท่านยังแสดงออกน้อยไป

• คุณลักษณะใดที่ท่านยังนำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ถึง

• คุณลักษณะใดที่ท่านอยากจะเก่งมากขึ้น

• คุณลักษณะใดที่ท่านควรปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

o ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการในยุค 4.0 (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

• Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

• Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

• Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

• มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

• มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

• สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

• มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

• มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

• กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

• มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

• สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

• การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

o 4D Supervisory Skill : Motivation for High Productivities

• การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร

• การตั้งเป้าหมาย: SMART Goal

• กิจกรรม: การตั้งเป้าหมาย SMART-D

• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Inner Mental):

• วิธีการสร้างแรงจูงใจ

• ข้อผิดพลาดในการสร้างแรงจูงใจ

o การประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

• HO - การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

• เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

• REN - การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร

• สรุปหลักการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน

• ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน

• SO - การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

• วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

• เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

o Communication for Happy Life and Effective Work

• การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

• ระบบการสื่อสาร

• Communication-Report-Consults

• Assertiveness

• ภาษา-ภาษาพูด-ภาษาใจ

• ทักษะการฟัง

• กิจกรรม: ทักษะการฟัง

• กิจกรรม: แบบทดสอบทักษะการฟัง

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. หัวหน้างานรู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างาน ที่มีภาวะผู้นำในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการของ 4D Supervisory Skill

2. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสื่อสารโดยการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

3. หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะสื่อสารเชิงบวกไปให้ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

4. หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกันด้วยหลักของ 4D Supervisory Skill

5. หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

o ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน,

วิธีการอบรม

o การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม, เดี่ยว/ ทำแบบ Assessment /Clip VDO

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย 30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 15 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha