อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 พ.ย.63)

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 พ.ย.63)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิทยากร : อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

(Candidate) ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา การจัดการอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

ปรึกษาอุตสาหกรรม คิว.ซี.ไอ.อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแทน

 

27 พฤศจิกายน 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                               *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

     การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

 

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลง และระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

     4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2.การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3.การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4.การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5.ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6.ทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 0 )

7.ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8.บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9.ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10.ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11.แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

     - การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

     - การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

     - แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12.การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13.การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

14.การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15.WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16.กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

17.หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

18.การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

19.บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

20.เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22.การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23.ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24.ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25.WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

26.สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 


ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
Hotline 086-318-3151-2 
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมีนา
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 026154477-78
  • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.hipotraining.co.th
  • Line Id: @761mvknp

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ