อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน :

วันที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

         - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount)เท่าไร

         - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด 

         - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน 

 ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) 

  - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร 

  - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร 

  - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

   > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ       

   > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 

   >Workshop :เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง 

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload) 

  -ภาระงาน (Workload)และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร 

  - ส่วนประกอบของภาระงาน 

  - แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน         

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร     

  - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน 

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม 

  - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม 

  

 จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน

     - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี 

     - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร  

     - ฝึกปฏิบัติ : กำหนดParameterของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

 

วันที่ 2 : วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.)

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน 

  - ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ 

  - ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

  - ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 

        >Work Instructionขององค์กร           

         >Chartต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้ 

 - ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน           

 - ข้อมูลปริมาณงาน 

 - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet)ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน 

   - แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน 

   - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน 

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet)ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  

  - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

  - ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ 

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  - กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution)กรณี.. 

   - จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage) 

  -จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus) 

  - Workshop :มาตรการขององค์กรกรณี 

        > Workforce Shortage 

         > Workforce Surplus 

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร

  ---------------- 

วิธีการเรียนรู้ : 

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาดSME      

 ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายHR 

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน 

 Workforce Plannerขององค์กร 

  วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :

- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาทั้ง 2วัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047

หรือที่อีเมล์ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.thข้อมูลอื่นๆสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2021 - ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

เสริมพลังผู้นำ-เพิ่มทักษะหัวหน้างาน...

เสริมพลังผู้นำ-เพิ่มทักษะหัวหน้างาน...

ศ ที่ 18 ม.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
Skill Matrix เทคนิคการจัดทำและปรับใช้ตารางทักษะอย่...

Skill Matrix เทคนิคการจัดทำและปรับใช้ตารางทักษะอย่...

พ ที่ 22 เม.ย. 20
Online
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล...
EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน...

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน...

พฤ ที่ 20 ก.พ. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...