อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง

เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได้ทราบเทคนิคการแก้ปัญหากรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าจ้างหรือลดค่าสวัสดิการพนักงานลงอย่างไรถึงจะประคององค์กรให้อยู่ต่อไปได้โดยให้ลูกจ้างมีความเข้าใจในปัญหาที่เกิด

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานต้องให้เหตุผลอย่างไร...ต้องแจ้งต้องจ่ายให้พนักงานอย่างไร..ถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิทางศาลแรงงานภายหลัง

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นแนวทางในการพิจารณาความผิดทางวินัยและวิเคราะห์การตัดสินคดีของคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์กร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ปัญหาให้องค์กรพ้นวิกฤตและการออกหนังสือเลิกจ้าง

1. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายลดค่าจ้างพนักงานลงท่านละร้อยละ20 ของค่าจ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตามนโยบายดังกล่าว นายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเป็นนโยบายของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

2. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายลดค่าสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานลงเพื่อเป็นการชั่วคราวนายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเป็นนโยบายของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานเป็นบางแผนก เป็นการชั่วคราวโดยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ต้องทำหนังสือและนำรายชื่อพนักงานแจ้งต่อภาครัฐอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายยุบหน่วยงานและไม่สามารถย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานในตำแหน่งงานอื่นได้ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ต้องออกหนังสือเลิกจ้างต้องแจ้ง ต้องจ่ายอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลในการเลิกจ้าง ต้องแจ้ง ต้องจ่ายอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจและทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุในการทำงานก่อนกำหนดนายจ้างต้องกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเกษียณงานตามโครงการและสงวนสิทธิในการอนุมัติอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเกษียณตามนโยบาย-ใบสมัคร-สิทธิในการอนุมัติตามโครงการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

7. ในกรณีลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน มีความผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรง ตามข้อบังคับในการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ ตามประกาศ หรือตามคำสั่งต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง ต้องสอบสวนความผิด ต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลตามความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีทำผิดวินัยร้ายแรง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

8. ในกรณีลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน มีความผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ ตามประกาศ หรือตามคำสั่งต่างๆ กรณีไกล่เกลี่ยปัญหาในองค์กรและตกลงกับลูกจ้างได้เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง ต้องทำบันทึกข้อตกลงประกอบการสิ้นสภาพของลูกจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง การทำบันทึกข้อตกลงเป็นสัญญาต่างตอบแทน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

9. นายจ้างไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุในการทำงานไว้ในข้อบังคับในการทำงานในกรณีมีลูกจ้างอายุครบ 63 ปี แจ้งความประสงค์ขอเกษียณอายุในการทำงาน มีสิทธิแจ้งเมื่อใด..มีผลบังคับใช้เมื่อใด..นายจ้างต้องจ่าย อย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง การบอกเลิกนิติสัมพันธ์ของลูกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

10. นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานไว้ในข้อบังคับในการทำงาน 55 ปีบริบูรณ์ ถ้าเกษียณในปีใดให้ลูกจ้างทำงานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่พนักงานเกษียณงาน กรณีนายจ้างให้เกษียณ ตามวัน-เดือนที่เกิด ไม่ให้ทำงานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

11. ในกรณีมีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างต้องเตรียมความพร้อมและต้องเปิดช่องให้ศาลไกล่เกลี่ยคดีความ เพื่อให้คดีความตกลงกันได้และจากกันด้วยดี นายจ้าง ต้องใช้เทคนิคอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง การเตรียมข้อมูลที่ดี 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

12. กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นความผิดที่เกิดขึ้นลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง ความผิดที่ถูกเลิกจ้างและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย 10 กรณี

13. ความผิดที่นายจ้างพิจารณาลงโทษทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าบอกล่าวล่วงหน้า -ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดลักษณะใดๆ

· ยกตัวอย่าง การทำผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

14. ความผิดที่นายจ้างมีสิทธิที่จะลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือสั่งพักการทำงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง การทำผิดทางวินัย 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

15. กรณีนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย - สัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น เป็นโมฆะเป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างที่ไม่มีผลบังคับใช้ 8 กรณี พร้อมคำอธิบาย

หมวด 2: กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน

16. เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน กรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าเป็นค่าจ้าง มีเงินอะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

17. เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน กรณีมีคำวินิจฉัยว่าไม่เป็นค่าจ้าง มีเงินอะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินว่าไม่เป็นค่าจ้าง 15 กรณี พร้อมคำอธิบาย

18. กรณีลูกจ้างมีค่าตำแหน่งงานเมื่อลูกจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น มีสิทธิได้รับค่าตำแหน่งตามตกลงกันหรือไม่..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

19. สภาพการจ้างที่นายจ้างจัดให้ที่ไม่ใช่เกิดจากข้อเรียกร้องจากลูกจ้าง กรณีนายจ้างมีความจำเป็นมีสิทธิเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือยกเลิกการจ่ายให้ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

20. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหมายถึง เฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง กรณีนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในทำได้ไหม..เพราะอะไร.?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

21. กรณีทำสัญญาจ้างงานปีต่อปี เมื่อครบ 1 ปี แล้วมีการต่อสัญญากันใหม่เมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิค่าชดเชย-ค่าเสียหายหรือไม่ เพราะอะไร?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

22. ทำสัญญาจ้างพนักงานรายเดือนกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกๆ สัปดาห์ เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วจะทำสัญญาจ้างและกำหนดจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือน ทำได้ไหม..เพราะอะไร...?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

23. กรณีทำข้อตกลงกับนายจ้าง ต่อหน้าพยานคือผู้ตรวจแรงงานว่าเมื่อได้รับเงินค่าชดเชยกับนายจ้างแล้วลูกจ้างไม่ติดใจ และสละสิทธิจะไม่เรียกร้องค่าใดๆ จากนายจ้างอีก ต่อมาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน เรียกร้องค่าบอกกล่าว-ค่าเสียหายทำได้ไหม..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

24. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี จะไม่นำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบหรือไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง-ไปเปิดบริษัทฯ แข่งกับนายจ้างหรือไปถือหุ้นกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง สัญญาดังนี้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร...?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. กรณีลูกจ้างถูกตำรวจจับกุมเพราะเล่นการพนันและถูกควบคุมตัวไว้หลายวัน ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่อย่างไร..ถ้านายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายอะไร..หรือไม่..เพราะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26. ลูกจ้างทำผิดวินัยและมีหลักฐานชัดแจ้ง จะลงโทษตามความผิดทางวินัยตามข้อบังคับในการทำงาน เตือนด้วยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เตือนเป็นหนังสือได้หรือไม่ การเตือนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่.เพราะอะไร.?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27. เลิกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน-ต่อลูกค้า-ชอบใช้อารมณ์ในการทำงานปฏิบัติงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานอื่นไม่ได้ เลิกจ้างเพราะเหตุนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่..เพราะอะไร...?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28. เลิกจ้างเพราะเหตุวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับความเสียหาย เลิกจ้างเพราะเหตุนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่.. เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29. นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุประสบกับปัญหาและขาดทุนสะสมหลายเดือนจึงมีนโยบาย เลิกจ้างพนักงานและจ่ายค่าชดเชยตามค่าจ้าง-ตามกฎหมาย-กรณีลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมีสิทธิจะได้รับหรือไม่..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30. ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆ นายจ้างออกหนังสือเตือนโดยไม่ได้ทำผิดซ้ำคำเตือนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม พ.ร.บ. 2541 มาตรา 119 (4) เมื่อเลิกจ้างโดยอ้างเหตุว่าผิดซ้ำคำเตือนหลายใบลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าอะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31. กรณีลูกจ้างเรียกหรือรับเอาทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง ไม่ว่าจะรับเป็นบางครั้งหรือรับเอาในกรณีใดๆ เมื่อนายจ้างตรวจสอบพบ จะมีความผิดอย่างไร..นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

32. เมื่อนายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเสพติดประเภทที่ 1 จะมีความผิดอย่างไร..นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33. นายจ้างทำสัญญาจ้างเพื่อรับลูกจ้างเข้าทำงานเมื่อถึงวันทำงานแล้วบอกว่าไม่รับเข้าทำงานนายจ้างจะชดใช้ค่าเสียหาย กรณีผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

34. ข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างกำหนดให้มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานอย่างน้อยปีละ 30 วัน กรณีลูกจ้างมีเหตุที่จะต้องออกจากงานก่อนวันที่มีการจ่ายเงินโบบัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่...เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

35. กรณีลูกจ้างทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ว่าไม่ติดใจที่จะเรียกร้อง สภาพการจ้างหรือเงินใดๆ จากนายจ้างต่อไปอีก การบันทึกสละสิทธิการเรียกร้องเงินหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อลูกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36. กรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

37. กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม-ทำผิดวินัย นายจ้างแจ้งให้พิจารณาตัวเองลูกจ้างขอลาออก โดยนายจ้างจ่ายค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือตามสมควรถือว่าเป็นการลาออกหรือเป็นการเลิกจ้าง..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

38. กรณีลูกจ้างถูกนายจ้างขู่ - บังคับให้ลูกจ้างเขียนหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน กรณีนี้ถือว่าเป็นการลาออก หรือถือว่าเป็นการเลิกจ้าง เพราะจะมีผลต่อการจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

39. กรณีลูกจ้างลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว เมื่อนายจ้างทราบแล้วมีผลเมื่อใด..หรือถ้าลูกจ้างขอยกเลิกการลาออกทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

40. ศาลแรงงานพิจารณาคดี - พิพากษาคดีให้ผู้ฟ้องได้มากกว่าคำฟ้องทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

· ถาม - ตอบ - แนะนำ

· ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2012-0004
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 130
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha