ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements ทั้งนี้องค์กรระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดข้อกำหนดที่ทันสมัย และเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ให้เป็นไปตามเวอร์ชั่นใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่อง ไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

2. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์

3. เจ้าหน้าที่อาวุโส, พนักงานประจำแผนก

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนด และตัวอย่างเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

2. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง

3. Pre-test, Post-test

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

· หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle

· วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: คำศัพท์และคำจำกัดความในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· คำนิยาม และคำศัพท์ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

· คำจำกัดความของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 4: แนวคิดระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

· การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร Business Strategy

· การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

· การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง Risk Management

· การเข้าถึงกระบวนการ Process Oriented

· หลักการ Plan – Do – Check – Action

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติในการนำระบบการบริหารคุณภาพให้ได้ผล

· การจัดตั้ง Core Team & Working Party

· การแสดงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ Vision & Mission

· การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy

· ตัวแทนฝ่ายบริหาร Quality Management Representative

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

· การจัดทำแผนงานระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

บทที่ 6: การจัดทำระบบเอกสาร Documentation System

· ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร

· ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Kinds of Documentation

· การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

· การวางระบบเอกสารให้ควบคุมง่ายและทันสมัยอยู่เสมอ

· การกำจัดจุดอ่อนในระบบเอกสาร และสร้างประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

บทที่ 7: เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ DCC

· ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารในระบบ DCC

· ใครควรเป็น DCC?

· การเป็น DCC ที่เก่งและมีคุณภาพ

· การเพิ่มคุณค่าให้กับ DCC ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 8: ตัวแทนฝ่ายบริหาร Quality Management Representative

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR

· คุณสมบัติที่สำคัญของ QMR

· ทำอย่างไรหากผู้บริหารสูงสุดเป็นชาวต่างชาติ

· วิธีจัดการกับข้อขัดแย้งในการตรวจสอบภายใน

· เคล็ดลับการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ หน้าที่หลักของ QMR

บทที่ 9: การตรวจติดตามภายใน Internal Audit

· การกำหนดแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan

· การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Lists of Internal Auditors

· การจัดทำ Audit Check Lists

· การดำเนินการตรวจติดตามภายใน

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน

· การออกเอกสาร CAR/PAR

· การแก้ไขป้องกันและการปิด CAR/PAR

บทที่ 10: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting

· สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อนำเข้าในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Input

· วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ

· สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output

· การสรุปและเขียนรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

· การแก้ไขปรับปรุง โดยใช้กลวิธีการสถิติ การวิเคราะห์

· การเตรียมพร้อมสำหรับการต่อเนื่อง version ใหม่ในอนาคต

บทที่ 11: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก

บทที่ 12: การสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

· การปลูกฝังแนวคิดระบบการบริหารคุณภาพให้แก่พนักงานเข้าใหม่

· การฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หัวหน้างานที่เข้าใหม่

· กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารคุณภาพสู่ความเข้มแข็ง

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ