พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อบริหารผลกำไร

การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อบริหารผลกำไร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการ/แนวความคิด

ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพด้วย ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ที่จะต้องเข้าใจ และสมารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานได้ ซึ่งแผนปฏิบัติงานย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยหรือที่เรียกว่างบประมาณ ดังนั้นการจัดทำงบประมาณที่ดีย่อมส่งผลให้องค์การสามารถบริหารผลกำไรได้ดีด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ

· เพื่อให้มีความรู้และเทคนิคของการบริหารจัดการสมัยใหม่เกี่ยวกับแนวทางการนำกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

· เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตลอดจนแนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

· หลักการและแนวคิดของการบริหารองค์กรยุคใหม่

· ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์

· กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ

· ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และงบประมาณ

· การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis และเครื่องมืออื่นๆ

- แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน

- แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

·การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ

- หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ และความหมายของงบประมาณ

- หลักการควบคุมงบประมาณเพื่อบริหารผลกำไร

- ประโยชน์ของการใช้งบประมาณ

- การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี

·ประเภทและลำดับก่อนหลังของงบประมาณที่ต้องจัดทำ

- ประเภทและหลักการจัดทำงบประมาณดำเนินการแต่ละประเภท

- เทคนิคการประมาณการการขายและการตลาด

- เทคนิคการประมาณการต้นทุนขายหรือต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย

- เทคนิคการประมาณการค่าใช้จ่ายบริหาร

- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ

· การจัดทำงบประมาณอัตรากำลังคนของหน่วยงาน

- เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนของหน่วยงาน

- การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย

·การแปลงแผนปฏิบัติการสู่การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน (ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายจากโครงการ ค่าใช้จ่ายจากกำลังคน)

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

กรณีศึกษา : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรชั้นนำ

Workshop : ฝึกปฏิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                    ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ (Budget)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณ

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2012-0008
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 310
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha