อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)

สัมมนา Online : สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

      ภาครัฐได้ให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้น ลดหย่อนหรือคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไว้อย่างหลากหลาย เช่น การลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร การส่งเสริมการลงทุน เงินชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon) การขอคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 28 (Re-Export) และมาตรา 29 (Duty Drawback) คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และสิทธิพิเศษทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น

      ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาษีศุลกากรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หัวข้อการสัมมนา

1. การลดหย่อนหรือยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร

2. การส่งเสริมการลงทุน

3. เงินชดเชยค่าภาษีอากร

4. การขอคืนอากรตามมาตรา 28 (Re-Export) และมาตรา 29 (Duty Drawback)

5. คลังสินค้าทัณฑ์บน

6. เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี

7. สิทธิพิเศษทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ

8. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

กำหนดการ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 5 พ.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha