สัมมนา Online : การสร้าง Smart JD ที่มีสมรรถนะและตัวชี้วัดกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนา Online : การสร้าง Smart JD ที่มีสมรรถนะและตัวชี้วัดกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

          Job Description (JD) หรือใบกำหนดหน้าที่งาน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงตำแหน่ง หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ JD เปรียบเสมือนรากฐานของการทำงานซึ่งเชื่อมโยงไปยังงานอื่นๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น งานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรมและพัฒนา งานประเมินผลการทำงาน งานความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ หากองค์กรมีการเขียน JD ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงกับเรื่อง KPIs และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง เท่ากับว่าองค์กรนั้นมีการวางพื้นฐานอย่างดีในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน JD ของตนเองเชื่อมโยงกับ KPIs และ Competency ได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเขียน Smart JD Based KPIs and Competency ได้เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในองค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียน JD

หัวข้อการอบรม

            1. ความหมายและเหตุผลในการจัดทำ JD

            2. ประโยชน์ในการจัดทำ JD ที่มี KPI และ Competency

            3. ส่วนประกอบของ JD มีอะไรบ้าง

            4. Job Description and Job Specification ต่างกันอย่างไร

            5. Smart JD มีลักษณะอย่างไร

            6. แนวการเขียน Job Responsibility Matrix หลักการจัดลำดับงาน แยกตามตำแหน่งงาน

            7. การกำหนด KPIs การเชื่อมโยง KPIs ในการประเมินผลงาน ลงใน JD

            8. การกำหนด Competency การเชื่อมโยง Competency ในการประเมินผลงาน ลงใน JD

          9. แนวทางการสื่อสารการจัดทำ JD ในองค์กร

            10. ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทำ JD และการป้องกัน แก้ไข

            สรุปประเด็นการเรียนรู้เรื่อง Smart JD based KPIs and Competency

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09 : 00-12:00 น.

            แบ่งการสัมมนาเป็น 2 ครั้ง

            1. วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 (3 ชั่วโมง) เวลา 09.00-12.00 น.

            2. วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 (3 ชั่วโมง) เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

            1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

            2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

กำหนดการ วันที่ 20, 21 มกราคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 2,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 20 ม.ค. 2021 - พฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0037
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 98
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha