อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน อบรมออนไลน์ Zoom

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน อบรมออนไลน์ Zoom

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญเพื่อทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการวางแผนงาน เพราะการมีแผนที่ดีที่สุดไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จได้ทุกครั้ง แต่สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ โดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกของการตระหนักถึงการทำงานที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานและส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

• ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย 40%

• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

• กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

• 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด

3 ชม. เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน

• แนวความคิดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

• ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน

• องค์ประกอบและหัวใจของการวางแผนงาน

• การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

• 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

• เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

• เรียนรู้กฎพาเรโต 80:20 เพื่อการวางแผนงาน

Workshop วิเคราะห์เป้าหมายด้วย 5W 1H

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

 พักเบรก

 Part 4 : บริบทของการบริหารเวลา

• หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา

• อุปสรรคของการบริหารเวลา

• เทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

• ถาม-ตอบ / สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

Workshop วิเคราะห์การจัดทำ PDCA

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 30 ม.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. ออนไลน์

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0047
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 98
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ,กระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน,การวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha