อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

สัมมนา Online : OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

OKRs เป็นเครื่องที่ทำให้ Google ประสบความสำเร็จมาแล้ว และปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่ก่อนที่เครื่องมือ OKRs ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ต้องทำได้จริงไม่เพ้อฝัน สำหรับเครื่องมือนี้หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้างานที่คอยช่วยผลักดัน เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือ OKRs ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแทนที KPIs เป็นเครื่องมือที่เน้นการเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับ เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้อิสระความคิดของคนในทีมได้ระดมสมองในการตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกัน เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจในศาสตร์ของการใช้เครื่องมือ OKRs ควบคู่กับบทบทบาทหัวหน้างาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการตั้ง OKRs เพื่อใช้การบริหารงาน การตั้งป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้หัวหน้างานฝึกการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการนำเครื่องมือ OKRs ไปใช้ผ่านกระบวนการ Communication, Feedback, Recognition ผ่านกระบวนการโค้ช

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· OKRs กับหัวหน้างาน

· หัวหน้างานคือใคร?

· บทบาทหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21

· ทักษะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมี

· การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน

· การคิดวินิจฉัยองค์กรก่อนการบริหารงานผ่านการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดการบริหารงาน

· กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน

· การใช้ OKRs สำหรับหัวหน้างาน

· การติดตั้ง OKRs ใช้ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

· การใช้ CFR เหมาะกับหัวหน้างานอย่างไร

· สรุปการเรียนรู้ ได้แผนงาน และมอบของรางวัล

แถมฟรี...หนังสือ OKRs For Leader 1 เล่ม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0151
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 122
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha