การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPIs

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPIs

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ü หากไม่มีแผนกลยุทธ์ ก็ไม่สามารถชนะคู่แข่งขันได้

ü หากไม่กำหนดเป้าประสงค์ ก็ไม่สามารถกำหนดหนทางไปสู่จุดหมายได้

ü หากไม่กำหนดตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถรู้ว่าสำเร็จแล้วหรือไม่

ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการแผนเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เนื่องจากจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจร่วมกัน จนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงาน

ของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจสู่แนวทางการบริหาร สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่สอดประสานร่วมกันและเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ

· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

· เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อกำหนด SMART KPI

หัวข้อการอบรม

· หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์

· ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์

· ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่

· กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ

· การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis

- การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT

- แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน

- แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

· การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

- ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard

- การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

- การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI)

· แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด SMART KPIs

· ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย

· ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

· การจัดทำ SMART KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน

· กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่

Workshop : กรณีศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์

- ฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate Strategy, Business Strategy, Function Strategy)

- ฝึกปฏิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

- การวิเคราะห์และออกแบบ SMART KPI ระดับหน่วยงานและตำแหน่งหน้าที่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนงานระดับองค์กร และหน่วยงาน

เทคนิคการฝึกอบรม

- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

- อภิปรายกลุ่ม

- กรณีศึกษา (Case Study)

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0006
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 77
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha