เทคนิคการสือสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด เทคนิคการสือสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง

 2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

 3. ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ และให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน , กับหัวหน้าและลูกน้อง


เนื้อหาหลักสูตร

สื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

การสื่อสารในองค์กรธุรกิจ “การสื่อสารมิใช่เพียง การส่งสาร”

   * จุดมุ่งหมายและเทคนิคของการสื่อสาร

การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในทีม

ทิศทางและช่องทางการสื่อสารในองค์กรธุรกิจที่เหมาะสม

การส่งข่าวสาร

   * การนำเสนอและการพูดเพื่อขายความคิด

                     • การสร้างความกล้าและเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ

                     • การเตรียมการ - สร้างเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ

    * การเขียน “เขียนให้เข้าใจ จะได้ไม่เข้าใจผิด”

                     • การวางแผนเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน

    * 5 Factors เพื่อตรวจสอบการส่งข่าวสาร

การรับข่าวสาร

    * การฟัง • แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง

                     • บัญญัติ 10 ประการเพื่อการฟังที่ดี

    * การอ่าน และ นำไปปฏิบัติ

การสื่อสารที่ส่งเสริมการประสานงานที่ดี

   * การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ

   * คำพูดที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ศิลปะการครองใจคน ...

   ...การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์ /บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ

ปัญหา - อุปสรรค ขัดขวางการสื่อสาร... ภาษาไม่พาสาร

วิธีปรับปรุงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บัญญัติ 10 ประการของการสื่อสารที่ดี


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท)

          ราคาสมาชิก 3,000 บาท (บวก VAT 7% = 3,210 บาท ) 


ข้อมูลอื่นๆดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4726

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกบอรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมล: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • LINE Id: @trainingbymotiva