อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ

* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ

     “ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”

     ๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย

       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ

เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ

๏ จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน

  “เก็บแล้วไม่หาย รวดเร็วเมื่อเรียกใช้ ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”

     - การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร

     - กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๏ การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ

๏ การสื่อสารทางธุรกิจที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”

      - การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ / ราชการ

      - การจดบันทึก และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล

      - ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข

      - การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

๏ เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรองเอกสารเข้า-ออก

    เพื่อการนำเสนอและส่งต่อ

๏ การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

      - การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระ

         และการประสานงานที่ดี

      - การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์

      - เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์

      - ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์

วันที่ 2

เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ (ต่อ)

๏ การต้อนรับและการนัดหมาย

     - การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ

     - การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย

     - การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน

 ๏ การจัดการการประชุม

     - บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม

     - การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม

     - การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม

     - วิธีการจดบันทึกการประชุม

     - การจัดทำรายงานการประชุม

ศิลปะการครองใจคน

     ๏ เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ

     ๏ การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร

     ๏ การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์

          และบุคลิก / นิสัยต่างๆ

     ๏ ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง

การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

     ๏ หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข

     ๏ บันได 6 ขั้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี


วิทยากร : อาจารยืเปรฒฤดี ปันกองงาม


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 6,800 บาท (บวก VAT 7% = 7,276 บาท)

          ราคาสมาชิก 6,000 บาท (บวก VAT 7% = 6,420 บาท)ข้อมูลอื่นๆดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4729

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกบอรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2018 - เสาร์ที่ 20 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha