อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร

เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities) โดยใช้กระบวนการวงจร PDCA หรือ วงจร Deming อย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle) และ KAIZEN ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้มากจนเป็นเรื่องปกติ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมสายพันธุ์ไทยก็ยังมีการนำมาใช้เช่นเดียวกัน จนอาจพูดได้ว่า การส่งเสริมการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กิจกรรมระดับล่างนั้นต้องใช้ QCC Technique เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามีส่วนน้อยที่ประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากการขาดความรู้ในแนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน ตลอดจนการขาดทักษะที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

   หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ, แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างาน อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรณีที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของแต่ละหน่วยมาเป็นข้อมูลการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง

2) ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3) ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4) เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story

5) เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action

6) เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

7) เพื่อทราบประโยชน์ของ KAIZEN และการลดต้นทุนที่ได้ผล

8) เพื่อทราบวิธีการเขียน การประเมิน และการบริหาร KAIZEN ให้ประสบผลสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

- แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับเพิ่มผลผลิต (Productivity)

- กระบวนการแก้ปัญหาของเสียอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหา

- การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิค Why - Why Analysis

- การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )

- การใช้แผนภูมิก้างปลา(C&E Diagram) เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้า

- การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด

- หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

- ทำ KAIZEN แล้วได้ประโยชน์อะไร

- ขั้นตอนการคิดเสนอแนะปรับปรุงงาน 6 ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน พร้อมตัวอย่างข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

- การบริหารข้อเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

- การระดมสมอง ( BRAIN STORMING )

- ตัวอย่างแบบฝึกหัด

- ถาม – ตอบ ข้อซักถาม

- กรณีศึกษา / ตัวอย่างการแก้ปัญหา

ผู้เข้ารับฟังการอบรม กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 22 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ