อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

SMEs ในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น, ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงขึ้นจากการลดค่าเงินบาทกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ, ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟที่จะปรับตัวขึ้นทุกวัน, คู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น, ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต, ต้องการผลกำไรมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว ปรับวิธีการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างในการประกอบธุรกิจต่างๆ สร้างความแตกต่างในการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าขายดี มีผลกำไรมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมหรือน้อยลง

2. เพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3. ลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น

4. สร้างสภาพแวดล้อมและขวัญกำลังใจที่ดีในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ดี และการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

5. เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 Øความหมายของต้นทุน (Cost) และต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)

 Øการลดต้นทุน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 Øการวางแผนการลดต้นทุน

 Øการลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์

 Øแนวทางการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 Øการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและลดต้นทุน

 Øหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 Øมิติในการลดต้นทุนการผลิต

Øแนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 Øดัชนีชี้วัดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 Øการกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 Øเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต

 Øการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

 Øเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 Øการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 Øการลดต้นทุนซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 Øการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 Øการลดต้นทุนและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง

 Øการลดต้นทุนการบริหารการจัดซื้อ จัดหา

 Øการลดต้นทุนด้านการขนส่งและกระจายสินค้า


Promotion

เมื่อสำรองที่2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 จ่าย 3 (ราคาปกติ 3,900บาท)

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

-มีวุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.comwww.chosenthebest.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ