เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานพนักงาน ต่างชาติ หรือ....ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทต่างๆให้กับที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ควรมีการเตรียมการรองรับประเด็นทางภาษีอากร และมีแนวทางในการวางแผนภาษีอากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้มีเงินได้

เนื้อหาหลักสูตร

jภาระภาษีตามหลักแหล่งเงินได้

1.1 ลักษณะของการจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้ : อย่างไรคือ ?

 Øหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย Øกิจการที่ทำในประเทศไทย

 Øกิจการของนายจ้างในประเทศไทย Øทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

1.2 วิธีการจัดเก็บโดยหัก ณ ที่จ่าย

 Øนายจ้างกับหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

 Øชาวต่างชาติกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรระบบเดียวกัน

kภาระภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่

2.1 ขอบเขตของหลักถิ่นที่อยู่ : อย่างไรคือ ?

 Øหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ Øกิจการที่ทำในต่างประเทศ

 Øทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ Øนำเงินได้พึงประเมินเข้ามาในประเทศไทย

 Øผู้อยู่ในประเทศไทย

2.2การจัดเก็บภาษีโดยหลักหลักถิ่นที่อยู่

 Øรับจ้างทำของกับการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย Øปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักถิ่นที่อยู่

 Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานชาวต่างชาติผู้อยู่ในประเทศไทย

lUpdate ประเด็นที่น่ารู้ :

 Øภาษีอากรที่นายจ้างออกแทนพนักงานชาวต่างชาติตลอดไป Øหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

 Øหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้เกินไป Øพนักงานต่างชาติกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

mภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมอง AEC พนักงานต่างชาติกับ Regional Operating Headquarters (ROHs)


Promotion

เมื่อสำรองที่2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 จ่าย 3 (ราคาปกติ 3,900บาท)

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

-มีวุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.comwww.chosenthebest.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 13 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha