อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program)

โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม หลักการและเหตุผล

เมื่อองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การเตรียมแผนการ On Boarding และ การมีพี่เลี้ยง หรือ Mentor ที่สร้างสรรค์ จะทำให้เกิดการดูแล เอาใส่ใจ สอนงานที่ครบถ้วน ชัดเจน มีคุณภาพ จะสามารถรักษาและดึงดูดพนักงานไว้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์การได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ (On Boarding and Mentoring System)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการทำแผนงาน On boarding & Mentoring System ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นพี่เลี้ยงพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ลดปัญหาการลาออกได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่าย HR และหน่วยงานต่าง ๆในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย

1.สาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงานในองค์กร ณ ปัจจุบัน

2.ประโยชน์ของการมี โปรแกรมการดูแลพนักงานและพี่เลี้ยงในองค์กร

3.Onboarding Program ต่างกับการ Orientation อย่างไร

4.Mentoring คืออะไร

5.ผู้รับชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ On boarding & Mentoring มีใครบ้าง

Workshop

6.การจัดทำแผนงาน Onboarding & Mentoring และกิจกรรมที่ควรมี

7.รูปแบบลักษณะและคุณสมบัติ Mentor ที่ดีในองค์กร

8.เข้าใจความแตกต่างของ Mentee และวิธีการดึงศักยภาพคนแต่ละลักษณะ

Workshop

10.เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้ TAPS Model ร่วมกับการโค้ชและการฟัง

11.ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสร้างโปรแกรมการดูแลพัฒนาและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

12.ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสร้างโปรแกรมการดูแลพัฒนาและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในองค์กร

สรุปการเรียนรู้เรื่อง

รูปแบบการสัมมนา

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 40 : 60ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha