อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น

3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

4. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

5. การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

6. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

7. การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

     WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

8. การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค

 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)

 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)

 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)

 การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)

9. สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม

 ค่าใช้จ่ายโดยตรง

 ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม

10. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction

11. วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม

 สูตร 1 ROI = ค่าใช้จ่ายX100

                              ต้นทุน

 สูตร 2 ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)

 สูตร 3 ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)

WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3

 ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

 ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน

 ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง

 ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

12. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก

 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 23 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha