อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
HR for Non HR หัวหน้างาน กับการบริหารทรัพยากรบุคคล

HR for Non HR หัวหน้างาน กับการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

           "คน" ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารองค์กร หากสถานประกอบกิจการมี "ทรัพยากรบุคคล" ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรเหล่านั้น เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานบุคคลเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานทุกหน่วยงานในฐานะLine Managerซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้จัดการทรัพยากรบุคคลตัวจริง ที่นอกจากจะต้องเป็นผู้วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดคุณสมบัติของคน การตัดสินใจคัดเลือกคนเข้าทำงานแล้ว ยังมีหน้าที่ในการกำหนดวิธีการในการฝึกอบรมและพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพของคนในหน่วยงานให้ทำงานได้อย่างมีความสุข ความปลอดภัย และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

           หลักสูตรHR for non HR ออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ รวมถึงบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้และเครื่องมือและวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กรโดยรวม

 เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจ

2.วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

3.กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

         4.กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์

                   - การจัดการบุคลากร

- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

                   - การบริหารผลการปฏิบัติงาน

                   - การบริหารค่าตอบแทน

                   - การบริหารแรงงานสัมพันธ์

                   - การจัดการด้านสารสนเทศ

         5.เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

                   - การบริหารคนเก่ง

                   - การบริหารคนดี

         6. กรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์


โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 3 ฟรี 1 (ราคาปกติ 3,900บาท)

สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha