สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

บริหารงานบุคคลเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รองรับการแข่งขัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็น HR มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล

· การบริหารงานบุคคลต้องสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจขององค์กร

· แนวคิดการบริหารงานบุคคล ยุคเก่า และยุคดิจิทัล

· เทคนิค 3 R สำหรับการบริหารงานบุคคล

R 1 = Recruit: วิธีการซึ่งได้มาของทรัพยากรบุคคล

o กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ

· Workshop 1: วิธีการสรรหา และคัดเลือกคนอย่างไรให้ได้ ให้เหมาะสม

R 2 = Retention: กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคล

o การวัดประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา

o การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

· Workshop 2 การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงาน

R 3 Retire: การดูแลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o การแนะแนวเพื่อช่วยจัดหางานใหม่เมื่อพนักงานต้องพ้นสภาพ

o การวางแผนเกษียณอายุของพนักงาน

· Workshop 3: สร้างสร้างแนวทางการดูแลเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

· สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

กำหนดการ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 16 มี.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0143
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 92
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha