ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้  (HR for new HR)

การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผลงานบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รองรับการแข่งขัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็น HR มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

• ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล

• การบริหารงานบุคคลต้องสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจขององค์กร

• แนวคิดการบริหารงานบุคคล ยุคเก่า และยุคดิจิทัล

• เทคนิค 3 R สำหรับการบริหารงานบุคคล

R 1 = Recruit: วิธีการซึ่งได้มาของทรัพยากรบุคคล

o กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ

• Workshop 1: วิธีการสรรหา และคัดเลือกคนอย่างไรให้ได้ ให้เหมาะสม

R 2 = Retention: กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคล

o การวัดประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา

o การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

• Workshop 2 การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงาน

R 3 Retire: การดูแลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o การแนะแนวเพื่อช่วยจัดหางานใหม่เมื่อพนักงานต้องพ้นสภาพ

o การวางแผนเกษียณอายุของพนักงาน

• Workshop 3: สร้างสร้างแนวทางการดูแลเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

• สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

• 6 ชั่วโมง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

               - LCD - Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshopตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 2 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha