การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานหลังวิกฤติโควิด-19

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานหลังวิกฤติโควิด-19

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมแม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ ในระยะข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน ทั้งนี้เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากรทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้โดยใช้แรงงานต่อหน่วยลดลง ตลอดจนการตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยจำเป็นต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจไม่มีอุตสาหกรรมใดที่สามารถดูดซับกลับเข้าระบบได้เร็วเพราะทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch" ประเทศเทศไทยที่กำลังอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงาน จึงมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงจำเป็นต่อทุกกิจการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง

หัวข้อการสัมมนา

· ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน

· ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร

· การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกระจายภารกิจสู่หน่วยงานต่าง ๆ

· ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

· กระบวนการ Strategic Management เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลังคนระดับองค์กร

Ø เทคนิคเชิงปริมาณ

Ø เทคนิคเชิงคุณภาพ

Ø Benchmarking

· การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดงานและคุณสมบัติ (Specification) ที่เหมาะสม

· เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคนทั้งด้าน Demand และ Supply

Ø การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods)

Ø การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)

Ø การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)

· เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน

· การบริหารแผนกำลังคนใน 3 สถานการณ์ (คนเกิน คนขาด และพอดี)

· การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ

· กรณีสายงานขาย

- เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน

- เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานเป็นฐาน

- เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน

· กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต

- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน

- โครงสร้างต้นทุนการผลิต

- Level Production with overtime and subcontract

- Chase Plan

- Level Production with back order as need

- การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนผลิต

- การหาจุดเพิ่ม (ลด) อัตรากำลังคน และต้นทุนแรงงานที่เหมาะสม

· การควบคุมอัตรากำลัง

· การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ

· แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต

· Workshop :

- การวิเคราะห์งานโดยใช้ข้อมูลงานของบริษัทลูกค้า

- การวิเคราะห์ภาระงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทลูกค้า

- การิเคราะห์อัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงานตามข้อมูลจริง

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0008
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 84
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha