อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ผลประกอบการดี มีกำไร พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ทราบบทบาท หน้าที่ที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ควรมี

2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการสำเร็จ ลุล่วง เพื่อป้องกันปัญหา การกระทบกระทั่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของตัวแทนในคณะกรรมการเอง

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการร่วมกันทำ

4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ หรือเสนอแนะเพื่อวางแนวทางในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นสื่อกลางสำหรับไกล่เกลี่ยปัญหา - แก้ไขปัญหา - ระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กรในเรื่องการลงโทษพนักงานทางวินัย หรือในกรณีเลิกจ้างพนักงานให้จากกันด้วยดี

เนื้อหาการอบรม

การแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและจำนวน

3. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและจำนวน

4. วาระการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5. การสิ้นสภาพของกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

6. การดำรงตนของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

7. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง คณะกรรมการต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

8. การประชุมของคณะกรรมการ

9. การทำกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

10. การทำกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร

11. การทำกิจกรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ

12. การอบรมสัมมนาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการ

13. การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานในเรื่องกฎหมายประกันสังคม

14. การบริหารด้านสวัสดิการร้านค้าที่ขายอาหารให้กับพนักงานในบริษัทฯ

15. การพิจารณา เรื่องค่าจ้าง - เรื่องสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง

16. การพิจารณาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

17. การพิจารณาแก้ปัญหาพนักงานเข้าร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปรับค่าจ้าง

18. การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ

19. การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงาน เข้า - ออกงานบ่อยๆ

20. เทคนิคการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

21. การพิจารณาย้ายตำแหน่งงานพนักงาน - ย้ายไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่

22. การไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

23. การพิจารณาความผิดทางวินัยต่อพนักงานกรณีใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน

ยกตัวอย่าง 10 กรณี

24. การพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณี - ใบเตือน - พักงาน - ขาดงาน

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

25. การพิจารณากรณีพนักงานไม่เซ็น - ไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

26. การพิจารณา ลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณีเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อเลิกจ้าง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

27. (กรณีพนักงานออกจากงาน) เทคนิคการแก้ปัญหา และป้องกันมิให้พนักงานเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามสภาพการจ้าง หรือฟ้องร้องเรียกร้องค่าใดๆ ต่อศาลแรงงานภายหลัง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

การส่งเสริมให้องค์กรมีชื่อเสียงด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระดับประเทศ

28. ส่งชื่อบริษัทฯ เข้าประกวดในนามสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี

29. เตรียมเอกสาร – ข้อมูลต่างๆ ส่งหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงแรงงาน

30. ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับในการส่งเข้าประกวด

ถาม - ตอบ – แนะนำ

วิธีการฝึกอบรม เน้นการบรรยาย การถาม-ตอบ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนำกลับไปปฏิบัติหรือปรับปรุงต่อยอดได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 23 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0076
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 109
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha