ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
โครงการอบรม การทดสอบระบบเส้นใยแก้วนำแสงด้วย OTDR รุ่นที่ 10

โครงการอบรม การทดสอบระบบเส้นใยแก้วนำแสงด้วย OTDR รุ่นที่ 10

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

OTDR (OpticalTime Domain Reflectometer) เป็นเครื่องมือวัดทางแสงที่สำคัญมากสำหรับงานทางด้านโครงข่ายเส้นใยนำแสง(Optical Network) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยในการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์สำคัญต่างๆเช่น ค่าการลดทอนสัญญาณ (Fiber loss), ค่าการสูญเสียเนื่องจากการเชื่อมต่อ (Connectionloss), ระยะทางของเส้นใยนำแสงรวมถึงสามารถแสดงเหตุการณ์ (event) ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเส้นใยนำแสงที่พิจารณาเหล่านั้นได้การเข้าใจถึงหลักการและการทำงานของเครื่องมือวัด OTDR และการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเครื่องมือวัด OTDRมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัด OTDR

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR ได้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นบนตัวเส้นใยนำแสงจากสาเหตุต่างๆ ได้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการใช้งานเครื่องมือวัด OTDR

หัวข้อการฝีกอบรม

พารามิเตอร์ที่สำคัญของเครื่องมือวัด OTDR

การวัดค่าการสูญเสียในกรณี non-reflective event

การวัดค่าการสูญเสียในกรณี reflective event

การตีความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR

การวิเคราะห์ผลจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR

ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างพัลส์ (pulse width) กับค่า Dynamic range และค่า Event Dead zone

การวัด Link Characteristic ด้วยเครื่องมือวัด OTDR ในระบบ Fiber To The Home (FTTH)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้นใยนำแสง, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/12/2563 - 16/03/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 08/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0089
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 49
 • หมวดหมู่: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม
 • คำค้นหา: อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th
 • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha