ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit

ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานได้ประกาศข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit นี้จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน การเฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและบรรลุผลสำเร็จในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Requirement of ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร เทคนิคการออกใบ CAR/PAR การเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหาร, ตัวแทนฝ่ายบริหาร, คณะกรรมการและคณะทำงาน ISO 45001:2018

2. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกในพื้นที่เสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา การตีความข้อกำหนด และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

2. นำเสนอตัวอย่างและรูปแบบแนวทางปฏิบัติจริง และทำ Workshop

เนื้อหาหลักสูตร

วันแรก

บทที่ 1: ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบ ISO 45001:2018

· ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· ประโยชน์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบ ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018

· หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· เคล็ดลับในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบ ISO 45001:2018

ข้อกำหนด 4. บริบทขององค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก

· การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

· การวิเคราะห์ SWOT

ข้อกำหนด 5. ความเป็นผู้นำ Leadership

· ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

· การจัดทำนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

· กระบวนการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วม

ข้อกำหนด 6. การวางแผน Planning

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและโอกาส

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การพิจารณาสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 7. สนับสนุน Support

· ทรัพยากรที่จำเป็นด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร

· การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้และความตระหนัก

· การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำแนะนำปรึกษา

· เอกสารสารสนเทศที่จำเป็นและการควบคุมเอกสารในระบบ

ข้อกำหนด 8. ปฏิบัติการ Operation

· การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับผู้รับเหมา และการจัดจ้างภายนอก

· การเตรียมความพร้อมและตอบโต้กับสภาวะฉุกเฉิน

ข้อกำหนด 9. ประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· วิธีการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด ประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การตรวจประเมินความสอดคล้องของข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

· การตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การทบทวนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 10. การปรับปรุง Improvement

· อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่สอง

บทที่ 1: การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

· การวางแผนการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018

· คุณสมบัติของผู้ที่จะทำการตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

· การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

· การจัดทำโปรแกรมการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 2: Internal Auditor Team ทีมผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

· หลักในการจัดตั้งทีม Internal Auditor สำหรับการตรวจติดตามภายใน

· บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lead Auditor

· บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Auditor Team

· องค์ประกอบสำคัญในการนำทีม Internal Auditor ให้ประสพผลสำเร็จ

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำ Audit Check List ตามระบบ ISO 45001:2018

· ความสำคัญของ Audit Check Lists ในระบบ ISO 45001:2018

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

· Key Factors ในการเตรียม Audit Check Lists ที่มีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists ตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

· เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร

· หลักในการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับตามข้อกำหนด ISO 45001:2018

· ตัวอย่างการทำ Audit Check Lists ที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามข้อกำหนด

· Workshop #1 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลงมือจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของแต่ละหน่วยงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 4: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 45001:2018

· หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ

· สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

· หัวใจสำคัญในการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018

· Workshop #2 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลงมือทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit เสมือนจริงในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

· เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018

· สิ่งที่จะต้องระบุไว้ในการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน

· ตัวอย่างการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ

· สิ่งที่ไม่สมควรระบุไว้ในรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

· เทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR ตามระบบ ISO 45001:2018

· Workshop #3 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลงมือออกใบ CAR และ PAR เมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ในแต่ละหน่วยงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

บทที่ 6: เทคนิคการติดตามผลและปิด CAR และ PAR ระบบ ISO 45001:2018

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR หรือ PAR

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR หรือ PAR

· หลักการพิจารณาปิด CAR หรือ PAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 7: การสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 8: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ระบบ ISO 45001:2018

· สิ่งที่ต้องนำเข้ามารายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

· สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 9: การเตรียมพร้อมการตรวจสอบจากภายนอกระบบ ISO 45001:2018

· สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· เทคนิคการตอบ NC Major, NC Minor, AOC, OFI จากการตรวจสอบจากภายนอกตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2021 - ศุกร์ที่ 9 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ