อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO9001:2015  Risk Management for ISO9001:2015

การบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO9001:2015 Risk Management for ISO9001:2015

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ประกาศใช้ใหม่ในปีค.ศ. 2015 มีข้อบังคับ ให้องค์กรมีการพิจารณาความเสี่ยงในระบบการจัดการอันอาจจะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรแนวทางในการบริหารความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วม และปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรแก่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการขององค์กรในอนาคตหลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ โดยวิทยากรที่บรรยายหลักสูตรนี้จะทำการ บรรยายโดยเน้นให้เกิดภาพที่ชัดเจนควบคู่กับการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ และ วิธีการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามระบบบริหารคุณภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

• ความหมายของความเสี่ยงและโอกาส

• แนวคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Risk-based Thinking)

• ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่อธิบายถึงความเสี่ยง และโอกาส

• ข้อกำหนดอื่น ๆ ของ ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและโอกาส

• ประเภทของความเสี่ยง

• ตัวอย่างของความเสี่ยงในอุตสาหกรรม หรือประเภทธุรกิจต่าง ๆ

• เทคนิคการกำหนดและประเมินความเสี่ยง

• กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

• เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

• เทคนิคการดำเนินการกับความเสี่ยง

• ทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง

• ปัจจัยในการพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดการกับความเสี่ยง

• เทคนิคในการดำเนินการกับโอกาส

• ทางเลือกในการจัดการกับโอกาส

• ปัจจัยในการพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดการกับโอกาส

• ข้อควรระวังในการประเมินและดำเนินการกับความเสี่ยง

แบบฝึกหัด : เทคนิคการชี้บ่งและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฝึกหัด : เทคนิคการจัดการกับความเสี่ยง

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยาย 40 %

• เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

• การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ คณะทำงานระบบ บริหารคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

สิ่งที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ

• พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดีทางด้านการประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO9001:2015

• พนักงานให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO9001:2015 ให้มีประสิทธิภาพ

• พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองมากขึ้น สามารถประเมินและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 5 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha