แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และสินค้าครบตรงตามระบบ

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และสินค้าครบตรงตามระบบ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมแนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และสินค้าครบตรงตามระบบ

ในยุคปัจจุบันธุรกิจมีการปรับตัว และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน โดยธุรกิจหลักที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องมีสถานที่เก็บสินค้า เพื่อกระจ่ายให้กับลูกค้า และส่งมอบให้กับฝ่ายผลิต ในปัจจุบันผู้บริหารหันมาให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะหากจัดเก็บไม่ดี หรือไม่เหมาะสม อาจทำให้เสียเวลาในการหยิบจ่ายค้นหาสินค้าไม่เจอ สินค้าสูญหาย หรือส่งมอบไม่ทันตามกำหนด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายกับบริษัทได้ ซึ่งหลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และอยู่ครบตรงตามระบบ” เป็นหลักสูตรที่ผู้สอนเขียนขึ้นมา เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บ การตั้ง Location การหยิบจ่าย รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สอดคล้องกับระบบ ISO เพื่อให้สินค้าอยู่ตรง Location เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหา รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการทำงานให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

• ทราบถึงความสำคัญของการจัดเก็บสินค้า

• ทราบถึงการนำสินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่ Location

• ทราบถึงวิธีการจัดทำและตั้ง Location ของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย

• ทราบถึงแนวทางการนำสินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่ Location และการหยิบเบิกจ่ายตามเอกสาร

• แนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ตรงกับสินค้าที่จัดเก็บ

• ทราบถึงแนวทางในการตัดสินค้าออกจากระบบที่คุม Stock สินค้า ด้วย Bin Card (ระบบ Stock Card) ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น SAP ฯลฯ หรือใช้ระบบ Excel

• ทราบถึงแนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อควบคุมสินค้าให้ครบตามจำนวนและให้สินค้าอยู่ตรงตาม Location

• การจัดทำป้ายบ่งชี้ให้ตรงตามระบบ ISO

• การจัดทำรายงานปัญหาในการจัดเก็บ และการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

• ทราบถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไขป้องกัน

หัวข้อการฝึกอบรม

• ความสำคัญของการจัดเก็บสินค้า

• ความสำคัญของพนักงานที่ดูแลการจัดเก็บและเบิกจ่าย

• ขั้นตอนกระบวนการในการจัดเก็บสินค้า

• การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บสินค้า

• ความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดเก็บสินค้า

• การวางแผนในการจัดเก็บสินค้า การจัดทำ Location และการกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ (ชั้นวางสินค้าแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ แบบเหล็กฉาก หรือประกอบขึ้นเอง)

• การวางแผนในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท

o สินค้าปกติ

o สินค้าเคลม / สินค้ารอการตรวจสอบ

o สินค้าขายฝาก / ฝากขาย

o สินค้ารอทำลาย / ขายซาก

o สินค้าอันตราย / สินค้าที่ต้องมีการควบคุม

• ประเภทของการจัดเก็บ

o จัดเก็บแบบ ABC

o จัดเก็บแบบกลุ่มสินค้า

o จัดเก็บแบบกล่องกับพื้น

o จัดเก็บแบบ Fix Location

o จัดเก็บแบบไม่ Fix Location

o จัดเก็บตามลักษณะสินค้า เช่น สินค้าที่มีขนาดใหญ่ สินค้าที่มีขนาดยาว

• แนวทางในการควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สินค้าอยู่ตรง Location และครบตามจำนวน และการหยิบจ่ายสินค้า

• การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location ในระบบ

• ขั้นตอนแนวทางในการจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) เพื่อให้สินค้าอยู่ตรง Location และครบตามจำนวน

• การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO

• แนวทางในการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า

• การจัดทำรายงานปัญหาในการจัดเก็บ และการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

• ปัญหาในการทำงาน การจัดเก็บสินค้า และแนวทางในการแก้ไขป้องกัน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บสินค้า ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ การหยิบสินค้าเพื่อจ่าย ธุรการคลังสินค้า หรือผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ที่กำลังวางแผนในการจัดเก็บสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมก่อนสำเร็จการศึกษา องค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บ และบวนการการทำงานภายในคลังสินค้า

** การอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงตัวอย่าง KPIแบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง **

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน

ทั้งกิจกรรม หรือเกมส์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ แบบเป็นกันเอง


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

             วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน 3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ 2,800 บาท 2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท 2,500 + 175 = 2,675

หมายเหตุ - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

** รับจัดอบรมสัมมนาสำหรับ INHOUSEเฉพาะกลุ่มตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป **

ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นเพื่อนเพิ่มเติมได้ได้  www.gtalkthai.com / mail : nonthapat1968@gmail.com /Line: : Photee2511


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0074
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 189
 • หมวดหมู่: โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก
 • คำค้นหา: www.gtalkthai.com

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์นนทพัฒน์ โพธ่
 • ชื่อผู้ติดต่อ: นนทพัฒน์ โพธี
 • เบอร์มือถือ: 089 799-0890
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0897990890
 • อีเมลล์: nonthapat1968@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.gtalkthai.com
 • Line Id: photee2511

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha